SFS 1998:272 Lag om ändring i föräldrabalken

SFS 1998_272 Lag om ändring i föräldrabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

580

SFS 1998:272
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 5 § föräldrabalken2 skall ha

följande lydelse.

1

Prop. 1997/98:50, bet. 1997/98:FiUl7, rskr. 1997/98:199.

2

Balken omtryckt 1995:974.

background image

13 kap.

5 §3 Den omyndiges tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren
placeras i

1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kom-

mun,

2. skuldförbindelser som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteks-

bank, Svenska skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kredit-
marknadsföretag enligt lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet eller

av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är un-
derkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den
som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för
förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först
efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller

3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (1990:1114) om vär-

depappersfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en of-
fentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för
värdepappersfonder här i landet.

Den omyndiges tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lå-

nas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom
inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1997:458.

SFS 1998:272

581

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.