SFS 2009:404 Lag om ändring i föräldrabalken

090404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 17 a och 19 §§ föräldrabal-

ken ska ha följande lydelse.

6 kap.

17 a §

2

Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) få hjälp

att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört prövar om ett av-

tal mellan föräldrarna enligt 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje
stycket ska godkännas.

Vid sin prövning av föräldrarnas avtal ska socialnämnden se till att frågor

om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Utan hinder av se-
kretess enligt 26 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) är en annan socialnämnd som har tillgång till upplysningar som
kan vara av betydelse för frågans bedömning skyldig att lämna sådana
upplysningar på begäran av den socialnämnd som ska pröva avtalet.

Socialnämndens beslut enligt andra stycket får inte överklagas.

19 §

3

Rätten ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir

tillbörligt utredda.

Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge

ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Har nämnden till-
gång till upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning är
nämnden skyldig att lämna rätten sådana upplysningar.

Om det behövs utredning utöver vad som sägs i andra stycket, får rätten

uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att utse någon att verkställa
den. Rätten får fastställa riktlinjer för utredningen och bestämma en viss tid
inom vilken utredningen ska vara slutförd. Om det behövs, får rätten för-
länga denna tid. Rätten ska se till att utredningen bedrivs skyndsamt.

Om det inte är olämpligt, ska den som verkställer utredningen försöka

klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten samt lämna förslag
till beslut.

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2006:458.

3 Senaste lydelse 2006:458.

SFS 2009:404

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:404

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Utan hinder av sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400) är en socialnämnd som har tillgång till upp-
lysningar som kan vara av betydelse för utredningen skyldig att lämna såda-
na upplysningar på begäran av den socialnämnd som avses i tredje stycket.
Detsamma gäller när uppgifterna begärs av den som socialnämnden utsett att
verkställa utredningen.

Barnet får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det och det är up-

penbart att barnet inte kan ta skada av att höras.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.