SFS 1998:366 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 1998:366 Lag om ändring i föräldrabalken
980366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i föräldrabalken2 skall införas

en ny paragraf, 20 kap. 9 §, av följande lydelse.

20 kap

9 §

3 Länsstyrelsens beslut i ett ärende enligt 19 kap. 17 § får överklagas

hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

2

Balken omtryckt 1995:974.

3

Tidigare 9 § upphävd genom SFS 1990:444.

Svensk författningssamling

SFS 1998:366
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.