SFS 2000:174 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2000:174 Lag om ändring i föräldrabalken
000174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 6 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 17 och 20 §§ samt 7 kap.

15 § föräldrabalken skall ha följande lydelse.

6 kap.

17 §

2

Frågor om vårdnad, boende eller umgänge tas upp av rätten i den ort

där barnet har sitt hemvist. Sådana frågor kan tas upp även i samband med
äktenskapsmål. Om det inte finns någon behörig domstol, tas frågorna upp
av Stockholms tingsrätt.

Frågor om vårdnad som avses i 4, 5, 7, 8 och 10 §§ samt 10 b § andra

stycket samt frågor om boende och umgänge handläggs i den ordning som är
föreskriven för tvistemål. Frågan om fördelning av resekostnader enligt
15 b § skall anses som en del av frågan om umgänge. Står barnet under vård-
nad av båda föräldrarna eller en av dem och är föräldrarna överens i saken,
får de väcka talan genom gemensam ansökan.

�vriga frågor om vårdnad handläggs i den ordning som gäller för dom-

stolsärenden.

I mål om vårdnad och boende kan underhållsbidrag för barnet yrkas utan

stämning.

20 §

3

I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge får rätten be-

sluta om vårdnad, boende eller umgänge för tiden till dess att frågan har av-
gjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft eller föräld-
rarna har träffat ett avtal om frågan och avtalet har godkänts av socialnämn-
den. Rätten skall besluta efter vad som är bäst för barnet.

Innan beslut enligt första stycket meddelas skall motparten få tillfälle att

yttra sig i frågan. Rätten kan inhämta upplysningar från socialnämnden i frå-
gan. Har rätten meddelat ett beslut som ännu gäller när målet eller ärendet
skall avgöras, skall rätten ompröva beslutet.

Ett beslut enligt denna paragraf får verkställas på samma sätt som en dom

som har vunnit laga kraft. Beslutet får dock när som helst ändras av rätten.

1

Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151.

2

Senaste lydelse 1998:319. �ndringen innebär att femte stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1998:319.

SFS 2000:174

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

2

SFS 2000:174

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

7 kap.

15 §

4

I mål om underhåll till barn får rätten, för tiden till dess att frågan har

avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, besluta om
underhållet efter vad som är skäligt. Skyldighet att utge bidrag får dock åläg-
gas någon endast om det finns sannolika skäl för att bidragsskyldighet före-
ligger. Har fråga om underhåll väckts i samband med mål om fastställande
av faderskap till barn, får beslut om skyldighet att utge bidrag inte meddelas,
om flera män är instämda i målet.

Innan beslut enligt första stycket meddelas, skall motparten få tillfälle att

yttra sig i frågan. Har rätten meddelat ett beslut, skall den ompröva det när
målet avgörs.

Ett beslut enligt denna paragraf får verkställas på samma sätt som en dom

som har vunnit laga kraft. Beslutet får dock när som helst ändras av rätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1987:790.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.