SFS 2002:251 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2002:251 Lag om ändring i föräldrabalken
020251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 2 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om föräldrabalken

2

dels

att 1 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 1 kap. skall lyda ⬝Om faderskapet och mo-

derskapet till barn⬝,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 8 §, av följande ly-

delse.

7 §

Om en kvinna föder ett barn som tillkommit genom att ett ägg från en

annan kvinna efter befruktning utanför kroppen har förts in i hennes kropp,
skall hon anses som barnets moder.

8 §

Har befruktning av moderns ägg utförts utanför hennes kropp med

samtycke av hennes make eller sambo och är det med hänsyn till samtliga
omständigheter sannolikt att barnet har avlats genom befruktningen, skall
vid tillämpningen av 2�5 §§ den som har lämnat samtycket anses som bar-
nets fader. Detsamma skall gälla när befruktning utanför en kvinnas kropp
har skett av ett ägg som kommer från en annan kvinna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Lagen skall dock inte gälla

i fråga om befruktning utanför kroppen som har utförts före ikraftträdandet.

2. Har befruktning utanför en kvinnas kropp av ett ägg som kommer från

en annan kvinna utförts före lagens ikraftträdande med samtycke av hennes
make eller sambo och är det med hänsyn till samtliga omständigheter sanno-
likt att barnet har avlats genom befruktningen, får efter utgången av år 2003
talan inte väckas om förklaring enligt 1 kap. 2 § första stycket om att man-
nen inte är far till barnet eller enligt 1 kap. 4 § tredje stycket om att en be-
kräftelse av faderskapet som mannen har lämnat saknar verkan mot honom.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:89, bet. 2001/02:SoU16, rskr. 2001/02:227.

2

Balken omtryckt 1995:974.

SFS 2002:251

Utkom från trycket
den 15 maj 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.