SFS 2020:1027 Lag om ändring i föräldrabalken

SFS2020-1027.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldrabalken

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 8 § och 16 kap. 10 a § föräldra-
balken2 ska ha följande lydelse.

9 kap.
8 §
3 Pengar som en omyndig efter det att han eller hon har fyllt sexton år
själv har satt in hos en bank får betalas ut till den omyndige. Banken får inte
utan den omyndiges samtycke betala ut pengarna till förmyndaren.

Om förmyndaren har fått överförmyndarens tillstånd att omhänderta

pengar som avses i första stycket och visat upp bevis på det, får banken
betala ut pengarna till förmyndaren men inte till den omyndige.

Första och andra styckena gäller också pengar som har satts in hos ett

kreditmarknadsföretag och ett utländskt företag som driver bankrörelse eller
finansieringsrörelse från en filial i Sverige.

16 kap.
10 a §
4 En bank är skyldig att på begäran lämna överförmyndaren de upp-
gifter som behövs för överförmyndarens tillsynsverksamhet.

Första stycket gäller också kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag,

svenska värdepapperscentraler, kontoförande institut, fondbolag, AIF-
förvaltare, förvaringsinstitut och utländska företag som driver motsvarande
verksamhet från en filial i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för aktiebolag och

ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet och insättningar i sådana företag.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Balken omtryckt 1995:974.
3 Senaste lydelse 2008:910.
4 Senaste lydelse 2016:43.

SFS

2020:1027

Publicerad
den

2 december 2020

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.