SFS 2004:300 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2004:300 Lag om ändring i föräldrabalken
040300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 kap. 5 § och 14 kap. 5 § föräld-

rabalken

2

skall ha följande lydelse.

13 kap.

5 §

3

Den omyndiges tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren pla-

ceras i

1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kom-

mun,

2. skuldförbindelser som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteks-

bank, Svenska skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kredit-
marknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som
är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med
den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undan-
tag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betal-
ning först efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller

3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig
reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värde-
pappersfonder här i landet.

Den omyndiges tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lå-

nas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom
inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.

14 kap.

5 §

4

Den enskildes tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren place-

ras i

1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kom-

mun,

2. skuldförbindelser som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteks-

bank, Svenska Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kredit-

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Balken omtryckt 1995:974.

3

Senaste lydelse 2004:49.

4

Senaste lydelse 2004:49.

SFS 2004:300

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:300

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

marknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som
är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med
den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undan-
tag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betal-
ning först efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller

3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig
reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värde-
pappersfonder här i landet.

Den enskildes tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lånas

ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom
sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.