SFS 2006:352 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2006:352 Lag om ändring i föräldrabalken
060352.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 och 9 §§ föräldrabalken2

skall ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

3

Skall faderskap fastställas genom dom, skall rätten förklara en man

vara far, om det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets
far. Rätten skall också förklara en man vara far, om det är utrett att han har
haft samlag med barnets mor eller att en insemination eller befruktning utan-
för moderns kropp har skett med hans spermier under den tid då barnet kan
vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att
barnet har avlats av honom.

Faderskapet kan inte fastställas genom dom för en man som är spermiegi-

vare enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

9 §

4

Har insemination utförts på modern enligt 6 kap. lagen (2006:351) om

genetisk integritet m.m. eller har befruktning av moderns ägg utförts enligt
7 kap. samma lag med samtycke av en kvinna som var moderns registrerade
partner eller sambo och är det med hänsyn till samtliga omständigheter san-
nolikt att barnet har avlats genom inseminationen eller befruktningen, skall
den som har lämnat samtycket anses som barnets förälder.

Ett föräldraskap enligt första stycket fastställs genom bekräftelse eller

dom. Det som sägs i 4 § om bekräftelse av faderskap tillämpas också i fråga
om bekräftelse av ett sådant föräldraskap.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2005:434.

4 Senaste lydelse 2005:434.

SFS 2006:352

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.