SFS 1998:713 Lag om ändring i föräldrabalken

980713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 6 kap. 16 och 17 b §§ föräldra-

balken

2 orden ”det län” skall bytas ut mot ”den region”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:LU12, rskr. 1997/98:230.

2

Balken omtryckt 1995:974.

Senaste lydelse av
6 kap. 16 § 1997:990
6 kap. 17 b § 1998:319.

Svensk författningssamling

SFS 19998:713
Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

SFS

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.