SFS 2004:422 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2004:422 Lag om ändring i föräldrabalken
040422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 7, 8 och 19 §§, 14 kap. 7, 8

och 21 §§ samt 16 kap. 11 § föräldrabalken

2 skall ha följande lydelse.

13 kap.

7 § Pengar som inte placeras enligt 5, 6 eller 10 § och som inte heller ome-
delbart behöver användas skall göras räntebärande genom att sättas in hos
bank eller kreditmarknadsföretag.

8 § Pengar som har satts in hos bank eller kreditmarknadsföretag enligt
16 kap. 11 § eller med uppgift till banken eller kreditmarknadsföretaget om
att de skall stå under särskild överförmyndarkontroll får inte tas ut utan över-
förmyndarens samtycke.

19 §

3 Om det av någon särskild anledning behövs för att trygga förvalt-

ningen, får överförmyndaren

1. bestämma att 3�7 §§ skall tillämpas även i annat fall än som följer av

2 §,

2. begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank eller

kreditmarknadsföretag, utöver vad som följer av 8 §,

3. bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värde-

pappersinstitut enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse eller ett
motsvarande utländskt institut som är underkastat en offentlig reglering som
väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut
här i landet,

4. bestämma att premieobligationer som har utfärdats av staten skall skri-

vas in i statsskuldboken med förbehåll att belopp som hänför sig till obliga-
tionerna inte får lyftas utan överförmyndarens samtycke, och

5. genom meddelande till den som skall betala pengar till den omyndige

bestämma att pengarna skall sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag.

Meddelas beslut enligt första stycket 3, skall föräldrarna träffa avtal med

värdepappersinstitutet på villkor som överförmyndaren har godkänt. I fråga
om rättigheter som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 1998:1483.

SFS 2004:422

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

4 SFS 2004:385�450

background image

2

SFS 2004:422

finansiella instrument får föräldrarna, i stället för att träffa ett avtal om för-
varing och förvaltning, på konto i avstämningsregister låta registrera eller,
om rättigheten förvaltas av någon som har medgivande som förvaltare enligt
den lagen, till denne anmäla att föräldrarna endast med överförmyndarens
tillstånd får överlåta eller pantsätta rättigheten eller uppbära på rättigheten
belöpande kapitalbelopp.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring

och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre
villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer
vid samma typ av avtal.

14 kap.

7 § Pengar som inte placeras enligt 5, 6 eller 11 § och inte heller omedel-
bart behöver användas skall göras räntebärande genom att sättas in hos bank
eller kreditmarknadsföretag.

8 § Pengar som har satts in hos bank eller kreditmarknadsföretag får tas ut
endast efter samtycke från överförmyndaren.

Samtycke krävs dock inte vid uttag av
1. ränta, eller
2. pengar som behöver hållas tillgängliga för den enskildes uppehälle eller

vården av hans eller hennes egendom om den förordnade förmyndaren, gode
mannen eller förvaltaren vid insättningen gjort förbehåll om att de får tas ut
utan överförmyndarens samtycke.

21 §

4 Om det behövs för att trygga förvaltningen, får överförmyndaren

1. begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank eller

kreditmarknadsföretag, utöver vad som följer av 8 §,

2. bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värde-

pappersinstitut enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse eller ett
motsvarande utländskt institut som är underkastat en offentlig reglering som
väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut
här i landet, och

3. genom meddelande till den som skall betala pengar till den enskilde be-

stämma att pengarna skall sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag.

Meddelas beslut enligt första stycket 2, skall ställföreträdaren träffa avtal

med värdepappersinstitutet på villkor som överförmyndaren har godkänt. I
fråga om rättigheter som registreras enligt lagen (1998:1479) om konto-
föring av finansiella instrument får ställföreträdaren, i stället för att träffa ett
avtal om förvaring och förvaltning, på konto i avstämningsregister låta re-
gistrera eller, om rättigheten förvaltas av någon som har medgivande som
förvaltare enligt den lagen, till denne anmäla att ställföreträdaren endast med
överförmyndarens tillstånd får överlåta eller pantsätta rättigheten eller upp-
bära på rättigheten belöpande kapitalbelopp.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring

och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre

4 Senaste lydelse 1998:1483.

background image

3

SFS 2004:422

villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer
vid samma typ av avtal.

16 kap.

11 § När en omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar till
ett värde överstigande två gånger gällande prisbasbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring eller med villkor om särskild överför-
myndarkontroll, skall den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för
den omyndiges räkning sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföre-
tag, med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens till-
stånd.

Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmarknads-

företag skall även gälla försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbe-
lopp som den omyndige har rätt till samt pensionssparinstitut vid utbetalning
enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Om betalningen
avser en periodisk förmån, gäller skyldigheten att betala till bank eller kre-
ditmarknadsföretag endast när den första utbetalningen görs.

När utbetalning enligt första eller andra stycket görs, skall den som ombe-

sörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och överförmyn-
daren. En sådan anmälan skall också göras om en omyndig på grund av arv
eller testamente har fått värdehandlingar till ett värde som överstiger i första
stycket nämnt belopp eller med villkor om att värdehandlingarna skall stå
under särskild överförmyndarkontroll.

Vad som föreskrivs i första�tredje styckena gäller inte vid utbetalning av

medel som den omyndige får förvalta själv. Andra och tredje styckena gäller
inte heller om utbetalning görs från försäkring som tagits inom ramen för en
rörelse.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också vid betalning eller utgi-

vande av värdehandlingar till någon för vilken det har förordnats god man
med uppgift att förvalta egendom eller för vilken det har förordnats förval-
tare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.