SFS 2005:430 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2005:430 Lag om ändring i föräldrabalken
050430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken2

dels att 6 kap. 13 och 17 §§, 11 kap. 1 och 25 §§ samt 16 kap. 2 § skall ha

följande lydelse,

dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 6 kap. 8 a §, av följande

lydelse.

6 kap.

8 a § Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och är en av dem varak-
tigt förhindrad att utöva vårdnaden, skall rätten anförtro vårdnaden åt den
andra föräldern ensam. Om hindret gäller båda föräldrarna, skall rätten flytta
över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Står barnet under endast en förälders vårdnad och är denne varaktigt för-

hindrad att utöva vårdnaden, skall rätten flytta över vårdnaden till den andra
föräldern eller, om det är lämpligare, till en eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare.

Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas på talan av

socialnämnden eller, utan särskilt yrkande, i mål om äktenskapsskillnad
mellan föräldrarna eller i andra mål enligt 5 §.

13 § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som sägs i
11 eller 12 § gälla dem tillsammans.

�r en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak

förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägen-
het kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte ensam
fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets
bästa uppenbarligen kräver det.

I 8 a § finns bestämmelser om ändring i vårdnaden när den ena föräldern

är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden.

17 §

3 Frågor om vårdnad, boende eller umgänge tas upp av rätten i den ort

där barnet har sitt hemvist. Sådana frågor kan tas upp även i samband med

1 Prop. 2004/05:136, bet. 2004/05:LU26, rskr. 2004/05:269.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2000:174.

SFS 2005:430

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:430

äktenskapsmål. Om det inte finns någon behörig domstol, tas frågorna upp
av Stockholms tingsrätt.

Frågor om vårdnad som avses i 4, 5, 7�8 a och 10 §§ samt 10 b § andra

stycket samt frågor om boende och umgänge handläggs i den ordning som är
föreskriven för tvistemål. Frågan om fördelning av resekostnader enligt
15 b § skall anses som en del av frågan om umgänge. Står barnet under vård-
nad av båda föräldrarna eller en av dem och är föräldrarna överens i saken,
får de väcka talan genom gemensam ansökan.

�vriga frågor om vårdnad handläggs i den ordning som gäller för dom-

stolsärenden.

I mål om vårdnad och boende kan underhållsbidrag för barnet yrkas utan

stämning.

11 kap.

1 § Kan en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan orsak
inte utöva förmynderskapet eller blir förmyndaren enligt 10 kap. 17 § skild
från utövningen av det, skall överförmyndaren förordna god man att i för-
myndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter.

När rätten enligt 10 kap. 17 § skiljer en förmyndare från utövningen av

förmynderskapet får rätten förordna god man enligt första stycket.

Om god man för underåriga utländska medborgare och underåriga stats-

lösa personer finns bestämmelser i 4 kap. 3 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap samt
i lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

25 §

4 Behörig domstol i frågor som gäller godmanskap enligt 4 § eller för-

valtarskap är tingsrätten i den ort där den enskilde har sitt hemvist eller, om
han eller hon inte har hemvist i Sverige, Stockholms tingsrätt.

Behörig överförmyndare i frågor om godmanskap enligt 1, 2 och 4 §§

samt förvaltarskap är överförmyndaren för den kommun där den enskilde
har sitt hemvist.

Har den enskilde inte hemvist i Sverige, är överförmyndaren för den kom-

mun där den enskilde vistas behörig överförmyndare i frågor om godman-
skap som tas upp med stöd av 4 kap. 3 § andra stycket lagen (1904:26 s. 1)
om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-
skap. Detsamma gäller frågor om godmanskap som tas upp med stöd av la-
gen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. I andra fall då den
enskilde inte har hemvist i Sverige är överförmyndaren för Stockholms
kommun behörig överförmyndare.

16 kap.

2 §

5 Tillsynen utövas av överförmyndaren för den kommun där den som

har förmyndare, god man eller förvaltare har sitt hemvist.

Om god man har förordnats enligt 11 kap. 3 § vid utredning av ett dödsbo,

utövas tillsynen av överförmyndaren för den kommun där den avlidne hade

4 Senaste lydelse 1997:353.

5 Senaste lydelse 1997:353.

background image

3

SFS 2005:430

sitt hemvist. �r det i övrigt fråga om godmanskap enligt 11 kap. 3 §, utövas
tillsynen av överförmyndaren för den kommun där den gode mannen har sitt
hemvist.

Om en underårig inte har hemvist i Sverige och en god man har förordnats

för den underårige med stöd av 4 kap. 3 § andra stycket lagen (1904:26 s. 1)
om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-
skap, utövas tillsynen av överförmyndaren för den kommun där den under-
årige vistas. Detsamma gäller om en god man har förordnats enligt lagen
(2005:429) om god man för ensamkommande barn.

Om behörig överförmyndare enligt första�tredje styckena inte finns, ut-

övas tillsynen av överförmyndaren för Stockholm.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Den som vid utgången av juni 2005 var utsedd till särskilt förordnad

vårdnadshavare för ett barn som omfattas av lagen (2005:429) om god man
för ensamkommande barn skall även anses vara förmyndare för barnet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.