SFS 2005:434 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2005:434 Lag om ändring i föräldrabalken
050434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 i fråga om föräldrabalken2

dels att 1 kap. 3, 5, 6 och 8 §§, 2 kap. 9 §, 6 kap. 4 och 10 a §§ samt

20 kap. 1 §, skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 9 §, 2 kap.

8 a §, 3 kap. 14 § och 7 kap. 20 §, av följande lydelse,

dels att det närmast före 3 kap. 14 § skall införas en ny rubrik av följande

lydelse.

1 kap.

3 § Föreligger inte fall som avses i 1 § eller har rätten meddelat förklaring
enligt 2 § första stycket, fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom. I
fall som avses i 9 § fastställs i stället föräldraskapet för en kvinna.

5 § Skall faderskap fastställas genom dom, skall rätten förklara en man
vara far, om det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets
far. Rätten skall också förklara en man vara far, om det är utrett att han har
haft samlag med barnets mor eller att en insemination eller befruktning utan-
för moderns kropp har skett med hans spermier under den tid då barnet kan
vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att
barnet har avlats av honom.

Faderskapet kan inte fastställas genom dom för en man som är spermagi-

vare enligt lagen (1984:1140) om insemination eller lagen (1988:711) om
befruktning utanför kroppen.

6 § Har insemination utförts på modern med samtycke av en man som var
hennes make eller sambo och är det med hänsyn till samtliga omständigheter
sannolikt att barnet har avlats genom inseminationen, skall vid tillämpning
av 2�5 §§ den som har lämnat samtycket anses som barnets far.

8 §

3 Har befruktning av moderns ägg utförts utanför hennes kropp med

samtycke av en man som var hennes make eller sambo och är det med hän-
syn till samtliga omständigheter sannolikt att barnet har avlats genom be-

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2002:251.

SFS 2005:434

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:434

fruktningen, skall vid tillämpningen av 2�5 §§ den som har lämnat sam-
tycket anses som barnets far. Detsamma skall gälla när befruktning utanför
en kvinnas kropp har skett av ett ägg som kommer från en annan kvinna.

9 § Har insemination utförts på modern enligt lagen (1984:1140) om inse-
mination eller har befruktning av moderns ägg utförts enligt lagen
(1988:711) om befruktning utanför kroppen med samtycke av en kvinna
som var moderns registrerade partner eller sambo och är det med hänsyn till
samtliga omständigheter sannolikt att barnet har avlats genom insemina-
tionen eller befruktningen, skall den som har lämnat samtycket anses som
barnets förälder.

Ett föräldraskap enligt första stycket fastställs genom bekräftelse eller

dom. Det som sägs i 4 § om bekräftelse av faderskap tillämpas också i fråga
om bekräftelse av ett sådant föräldraskap.

2 kap.

8 a § Om det kan antas att en kvinna skall anses som förälder enligt 1 kap.
9 § till ett barn som står under någons vårdnad och som har hemvist i
Sverige, är socialnämnden skyldig att försöka utreda om sådant föräldraskap
föreligger och, om så är fallet, se till att detta fastställs i stället för faderska-
pet.

Det som sägs i 2�5, 7 och 8 §§ om utredning av faderskap tillämpas också

i fråga om föräldraskapet för en kvinna.

9 § Skall en viss man enligt 1 kap. 1 § anses som far till ett barn som står
under någons vårdnad och har barnet hemvist i Sverige, skall socialnämn-
den, om vårdnadshavaren eller någon av vårdnadshavarna eller mannen be-
gär det och det är lämpligt, utreda om någon annan man kan vara far till bar-
net eller om en kvinna skall anses som barnets förälder enligt 1 kap. 9 §.

I fråga om utredningen tillämpas 2�6 och 8 §§. Utredningen får läggas

ned, om det finns skäl som anges i 7 § första stycket 1 eller 4 eller om det an-
nars är lämpligt. Vid utredning av en kvinnas föräldraskap tillämpas dock
inte 6 §.

Socialnämndens beslut att inte påbörja en utredning enligt denna paragraf

eller att lägga ned en påbörjad utredning får överklagas hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv-
ningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

3 kap.

Mål om föräldraskap enligt 1 kap. 9 §

14 § Talan om att en bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § saknar
verkan mot den som har lämnat bekräftelsen får väckas vid rätten i den ort
där barnet har sitt hemvist eller, om barnet har avlidit, vid den rätt som skall
ta upp en tvist om arv efter barnet. Finns det inte någon annan behörig dom-
stol, skall målet tas upp av Stockholms tingsrätt.

Talan om fastställande av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § väcks av barnet. I

fall som avses i 2 kap. 8 a § förs barnets talan av socialnämnden. Har

background image

3

SFS 2005:434

modern vårdnaden om barnet, får hon alltid föra barnets talan, även om hon
inte har uppnått myndig ålder. Talan får vidare alltid föras av en särskilt för-
ordnad vårdnadshavare för barnet. Det som sägs i 6�13 §§ om fastställande
av faderskap tillämpas också i fråga om fastställande av föräldraskap.

6 kap.

4 §

4 Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill föräld-

rarna gemensamt utöva vårdnaden, skall rätten på talan av dem båda för-
ordna i enlighet med deras begäran, om inte gemensam vårdnad är uppen-
bart oförenlig med barnets bästa.

Om barnet är folkbokfört här i landet kan föräldrarna få gemensam vård-

nad också genom registrering hos Skatteverket efter anmälan av dem båda

1. till socialnämnden i samband med att nämnden skall godkänna en

faderskapsbekräftelse eller en bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 §,
eller

2. till Skatteverket under förutsättning att förordnande om vårdnaden inte

har meddelats tidigare och att föräldrarna och barnet är svenska medborgare.

10 a § Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon som är
lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som är
underårig får inte förordnas till vårdnadshavare.

Två personer kan utses att gemensamt utöva vårdnaden, om de är gifta

med varandra eller är sambor.

För syskon skall samma person utses till vårdnadshavare, om inte sär-

skilda skäl talar mot det.

Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna

eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall
denna person förordnas, om det inte är olämpligt.

7 kap.

20 § Det som sägs i 12, 15 och 16 §§ om fastställande av faderskap gäller
även fastställande av föräldraskap enligt 1 kap. 9 §. Det som sägs i 18 § om
en man tillämpas också i fråga om en kvinna som skall anses som förälder
enligt 1 kap. 9 §.

20 kap.

1 §

5 I mål om faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 §, vårdnad, boende,

umgänge och underhåll tillämpas 14 kap. 17 och 18 §§ äktenskapsbalken.

Vid handläggning som sker enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden

består tingsrätten av en lagfaren domare. Om det finns särskilda skäl med
hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock bestå av en lagfaren
domare och tre nämndemän.

4 Senaste lydelse 2003:645.

5 Senaste lydelse 1998:319.

background image

4

SFS 2005:434

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. För barn som har avlats före ikraftträdandet gäller 1 kap. 5 § föräldra-

balken i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.