SFS 2001:456 Lag om ändring i föräldrabalken

010456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

,

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 14, 17 a och 18 §§ samt

21 kap. 9 och 10 §§ föräldrabalken

2

skall ha följande lydelse.

6 kap.

14 §

3

Om rätten för barn och vårdnadshavare att få stöd och hjälp hos soci-

alnämnden finns bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453). Socialnämn-
den förmedlar kontakter med andra rådgivande samhällsorgan.

17

a §

4

Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) få

hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört prövar om ett av-

tal mellan föräldrarna enligt 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § andra
stycket skall godkännas.

Vid sin prövning av föräldrarnas avtal skall socialnämnden se till att frå-

gor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Utan hinder av
sekretess enligt 7 kap. 4 § första stycket sekretesslagen (1980:100) är en an-
nan socialnämnd som har tillgång till upplysningar som kan vara av bety-
delse för frågans bedömning skyldig att lämna sådana upplysningar på begä-
ran av den socialnämnd som skall pröva avtalet.

Socialnämndens beslut enligt andra stycket får inte överklagas.

18 §

5

Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) genom

samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i frågor om vårdnad, boende och um-
gänge.

I mål om vårdnad, boende eller umgänge får rätten uppdra åt socialnämn-

den eller något annat organ att i barnets intresse anordna samarbetssamtal i
syfte att nå enighet mellan föräldrarna.

Om rätten lämnar uppdrag enligt andra stycket, kan den förklara att målet

skall vila under en viss tid. Detsamma gäller om samarbetssamtal redan har
inletts och fortsatta samtal kan antas vara till nytta. Om det finns särskilda
skäl, kan rätten förlänga den utsatta tiden.

1

Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.

2

Balken omtryckt 1995:974.

3

Senaste lydelse 1998:319.

4

Senaste lydelse 1998:319.

5

Senaste lydelse 1998:319.

SFS 2001:456

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

background image

2

SFS 2001:456

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

21 kap.

9 §

Hämtning och annan åtgärd som rör barnet skall utföras på ett sätt som

är så skonsamt som möjligt för barnet.

Vid hämtning skall någon som kan vara till stöd för barnet närvara. Finns

det en sådan kontaktperson för barnet som avses i socialtjänstlagen
(2001:453) bör denne anlitas. Om möjligt skall också en barnläkare, barn-
psykiater eller barnpsykolog medverka. Om barnet på grund av sjukdom inte
bör flyttas eller om det möter något annat särskilt hinder, skall hämtningen
uppskjutas.

10 §

Föreligger i mål enligt detta kapitel fara för att barnet förs ur landet

eller är saken av annan anledning brådskande, kan länsrätten omedelbart för-
ordna att barnet skall tas om hand på det sätt som länsrätten finner lämpligt.

Kan ett beslut enligt första stycket inte avvaktas, får polismyndigheten,

oavsett om något mål är anhängigt, vidta sådana omedelbara åtgärder som
kan ske utan skada för barnet. När en sådan åtgärd vidtas skall om möjligt
närvara en läkare samt företrädare för socialtjänsten eller i förekommande
fall en sådan kontaktperson för barnet som avses i socialtjänstlagen
(2001:453). Åtgärden skall genast anmälas till länsrätten, som utan dröjsmål
prövar om den skall bestå.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.