SFS 2005:464 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2005:464 Lag om ändring i föräldrabalken
050464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 4 § föräldrabalken skall ha

följande lydelse.

7 kap.

4 §

2

Har en förälder som enligt 2 § skall betala underhållsbidrag haft bar-

net hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller un-
der en kalendermånad haft barnet hos sig i minst sex hela dygn, får föräldern
vid fullgörande av sin bidragsskyldighet tillgodoräkna sig ett avdrag för
varje helt dygn av barnets vistelse med 1/40 av det underhållsbidrag som
räknat för kalendermånad gäller under tiden för vistelsen. Något sådant av-
drag får dock inte göras på underhållsbidrag som belöper på senare tid än
sex månader från utgången av den kalendermånad då vistelsen upphörde.
Det sammanlagda avdragsbelopp som tillgodoräknas föräldern vid ett till-
fälle skall, om det slutar på örestal, avrundas till närmast lägre krontal.

Vid beräkning av antalet hela dygn enligt första stycket räknas det dygn

då barnets vistelse upphör som ett helt dygn. Detta gäller dock inte om vis-
telsen börjar och upphör under samma dygn.

Om det finns särskilda skäl kan rätten förordna om andra villkor för av-

dragsrätten än som anges i första och andra styckena. Mot en parts bestri-
dande får ett sådant förordnande dock inte meddelas för tiden innan talan har
väckts.

Den bidragsskyldiga föräldern har inte rätt till avdrag när underhållsbidra-

get har fastställts med beaktande av att han eller hon i väsentlig mån fullgör
sin underhållsskyldighet genom att ha barnet hos sig.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:116, bet. 2004/05:SfU15, rskr. 2004/05:254.

2 Senaste lydelse 1998:319.

SFS 2005:464

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.