SFS 2006:458 Lag om ändring i föräldrabalken

060458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken2

dels att 6 kap. 2 b § skall upphöra att gälla,
dels att 6 kap. 2 a, 4–6, 8, 10, 10 b, 14 a–15 a, 17 a och 19–21 §§, 20 kap.

11 § och 21 kap. 1–7, 9–14 och 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 6 kap. 18 a §, av följande

lydelse.

6 kap.

2 a §

3 Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, bo-

ende och umgänge.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende

särskilt vid

– risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp

eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och

– barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.
Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och

mognad.

4 §

4 Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill föräld-

rarna gemensamt utöva vårdnaden, skall rätten på talan av dem båda besluta
i enlighet med deras begäran, om det inte är uppenbart att gemensam vård-
nad är oförenlig med barnets bästa.

Om barnet är folkbokfört här i landet kan föräldrarna få gemensam vård-

nad också genom registrering hos Skatteverket efter anmälan av dem båda

1. till socialnämnden i samband med att nämnden skall godkänna en fa-

derskapsbekräftelse eller en bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 §, el-
ler

2. till Skatteverket under förutsättning att beslut om vårdnaden inte har

meddelats tidigare och att föräldrarna och barnet är svenska medborgare.

1 Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309.

2 Balken omtryckt 1995:974.
Senaste lydelse av 6 kap. 2 b § 1998:319.

3 Senaste lydelse 1998:319.

4 Senaste lydelse 2005:434.

SFS 2006:458

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:458

5 §

5 Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill

någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall
vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna.

Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros

åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas för-
måga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om ge-
mensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.

Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en

av föräldrarna eller båda. I mål om äktenskapsskillnad får rätten utan
yrkande anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna, om det är uppen-
bart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa.

6 §

6 Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de

avtala att vårdnaden skall vara gemensam eller att en av dem skall ha vård-
naden om barnet. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden
godkänner det.

Har föräldrarna avtalat om gemensam vårdnad, skall socialnämnden god-

känna avtalet, om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets
bästa.

8 § Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem
än föräldrahemmet och är det uppenbart att det är bäst för barnet att det rå-
dande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller dem
som har tagit emot barnet eller någon av dem, skall rätten utse denne eller
dessa att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om bar-
net.

Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas på talan

av socialnämnden.

10 §

7 Står barnet under vårdnad av en eller två särskilt förordnade vård-

nadshavare och vill någon av barnets föräldrar eller båda få vårdnaden över-
flyttad till sig, får rätten besluta om detta. Rätten får inte flytta över vårdna-
den till föräldrarna gemensamt, om båda föräldrarna motsätter sig det.

Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas på talan

av båda föräldrarna eller en av dem eller på talan av socialnämnden.

10 b § En särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt att på begäran bli ent-
ledigad från uppdraget.

Om barnet har två särskilt förordnade vårdnadshavare och någon av dem

vill att vårdnaden inte längre skall vara gemensam, skall rätten på talan av en
av dem eller båda anförtro vårdnaden åt en av dem. Rätten kan också i mål
om äktenskapsskillnad mellan vårdnadshavarna utan yrkande besluta om
vårdnaden enligt vad som nu har sagts, om det är uppenbart att gemensam
vårdnad är oförenlig med barnets bästa.

5 Senaste lydelse 1998:319.

6 Senaste lydelse 1998:319.

7 Senaste lydelse 1998:319.

background image

3

SFS 2006:458

14 a §

8 Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, får rätten på talan

av en av dem eller båda besluta vem av föräldrarna barnet skall bo till-
sammans med.

Föräldrarna får avtala om barnets boende. Avtalet skall gälla, om det är

skriftligt och socialnämnden godkänner det.

15 §

9 Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor

tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar
varandra eller genom att de har annan kontakt.

Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av um-

gänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt
tillgodoses. Särskilt förordnade vårdnadshavare har ett motsvarande ansvar.

Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge

med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses.

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och skall umgås med en

förälder som det inte bor tillsammans med, skall den andra föräldern lämna
sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda
skäl talar mot det. Om barnet skall umgås med en förälder som inte är vård-
nadshavare eller med någon annan som står barnet särskilt nära, skall upp-
lysningar enligt första meningen lämnas av vårdnadshavaren.

15 a §

10 På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får rätten be-

sluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. En sådan talan får också
föras av socialnämnden.

På talan av socialnämnden får rätten besluta om umgänge mellan barnet

och någon annan än en förälder. Vid bedömningen av om en sådan talan
skall föras skall socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge
med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står barnet särskilt
nära.

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de av-

tala om barnets umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans
med. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner
det.

17 a §

11 Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) få

hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört prövar om ett av-

tal mellan föräldrarna enligt 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje
stycket skall godkännas.

Vid sin prövning av föräldrarnas avtal skall socialnämnden se till att frå-

gor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Utan hinder av
sekretess enligt 7 kap. 4 § första stycket sekretesslagen (1980:100) är en an-
nan socialnämnd som har tillgång till upplysningar som kan vara av bety-
delse för frågans bedömning skyldig att lämna sådana upplysningar på begä-
ran av den socialnämnd som skall pröva avtalet.

Socialnämndens beslut enligt andra stycket får inte överklagas.

8 Senaste lydelse 1998:319.

9 Senaste lydelse 1998:319.

10 Senaste lydelse 1998:319.

11 Senaste lydelse 2001:456.

background image

4

SFS 2006:458

18 a § Rätten får uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en
samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa. Rätten kan lämna
medlaren närmare anvisningar om vad han eller hon skall iaktta när upp-
draget fullgörs.

Medlaren skall inom den tid som rätten bestämmer lämna en redogörelse

för de åtgärder som har vidtagits. Tiden får inte sättas längre än fyra veckor.
Rätten får dock förlänga tiden, om det finns förutsättningar att nå en sam-
förståndslösning.

Medlaren har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg

som uppdraget krävt. Rätten beslutar om ersättningen. Ersättningen betalas
av allmänna medel.

19 §

12 Rätten skall se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir

tillbörligt utredda.

Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge

skall socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Har nämnden till-
gång till upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning är
nämnden skyldig att lämna rätten sådana upplysningar.

Om det behövs utredning utöver vad som sägs i andra stycket, får rätten

uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att utse någon att verkställa
den. Rätten får fastställa riktlinjer för utredningen och bestämma en viss tid
inom vilken utredningen skall vara slutförd. Om det behövs, får rätten för-
länga denna tid. Rätten skall se till att utredningen bedrivs skyndsamt.

Om det inte är olämpligt, skall den som verkställer utredningen försöka

klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten samt lämna förslag
till beslut.

Utan hinder av sekretess enligt 7 kap. 4 § första stycket sekretesslagen

(1980:100) är en socialnämnd som har tillgång till upplysningar som kan
vara av betydelse för utredningen skyldig att lämna sådana upplysningar på
begäran av den socialnämnd som avses i tredje stycket. Detsamma gäller när
uppgifterna begärs av den som socialnämnden utsett att verkställa utred-
ningen.

Barnet får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det och det är up-

penbart att barnet inte kan ta skada av att höras.

20 §

13 I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge får rätten,

om det behövs, besluta om vårdnad, boende eller umgänge för tiden till dess
att frågan har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga
kraft eller föräldrarna har träffat ett avtal om frågan och avtalet har godkänts
av socialnämnden.

Innan ett beslut enligt första stycket meddelas skall motparten få tillfälle

att yttra sig i frågan. Rätten kan inhämta upplysningar från socialnämnden i
frågan. Innan socialnämnden lämnar upplysningar skall den, om det är lämp-
ligt, höra föräldrarna och barnet. Har rätten meddelat ett beslut som ännu
gäller när målet eller ärendet skall avgöras, skall rätten ompröva beslutet.

Ett beslut enligt denna paragraf får verkställas på samma sätt som en dom

som har vunnit laga kraft. Beslutet får dock när som helst ändras av rätten.

12 Senaste lydelse 1998:319.

13 Senaste lydelse 2000:174.

background image

5

SFS 2006:458

21 §

14 I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge kan rätten, i

samband med att den meddelar dom eller beslut i saken och om det finns sär-
skilda skäl, på yrkande av en part förelägga motparten vid vite att lämna
ifrån sig barnet. Har vite förelagts i samband med beslut som avses i 20 §
första stycket, kan rätten förordna att föreläggandet skall gälla omedelbart.

Beslut om föreläggande enligt första stycket får överklagas endast i sam-

band med överklagande av domen eller beslutet om vårdnad, boende eller
umgänge.

En fråga om utdömande av förelagt vite prövas av rätten på ansökan av

den part som har begärt föreläggandet. Ärendet handläggs enligt lagen
(1996:242) om domstolsärenden.

20 kap.

11 §

15 Beslut som tingsrätten har meddelat under rättegången i frågor som

avses i 6 kap. 18 a § tredje stycket eller 20 §, 7 kap. 15 §, 10 kap. 16 eller
17 § eller 11 kap. 18 § eller 23 § tredje stycket skall överklagas särskilt.

21 kap.

1 §

16 Vid verkställighet skall barnets bästa komma i främsta rummet. Hän-

syn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Verkställighet av en dom eller ett beslut om vårdnad, boende, umgänge

eller överlämnande av barn söks hos tingsrätten i den ort där barnet har sitt
hemvist. Har domen eller beslutet inte vunnit laga kraft och är det inte sär-
skilt medgivet att verkställighet ändå får ske, får rätten inte vidta åtgärder
enligt 2–4 §§.

Verkställighet av avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a §

tredje stycket söks hos tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist. Vad
som i detta kapitel föreskrivs om verkställighet av en dom eller ett beslut
som vunnit laga kraft gäller även ett sådant avtal.

Om en annan tingsrätt handlägger ett mål mellan samma parter om vård-

naden, boendet eller umgänget, får verkställighet också sökas hos den tings-
rätten.

Om det inte finns någon annan behörig domstol, tas frågan om verk-

ställighet upp av Stockholms tingsrätt.

2 § Innan rätten beslutar om verkställighet, får den uppdra åt en ledamot
eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjänsten att
verka för att den som har hand om barnet frivilligt skall fullgöra vad som
åligger honom eller henne. Ett sådant uppdrag får även lämnas åt någon an-
nan lämplig person.

Den som har fått ett uppdrag enligt första stycket skall inom den tid som

rätten bestämmer lämna en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits och
vad som i övrigt har kommit fram. Tiden får inte sättas längre än två veckor.

14 Senaste lydelse 1998:319.

15 Senaste lydelse 1995:1362.

16 Senaste lydelse 1998:319.

background image

6

SFS 2006:458

Rätten får dock förlänga tiden, om det finns förutsättningar för att nå en fri-
villig fullgörelse.

3 §

17 Beslutar rätten om verkställighet, får den även utan yrkande före-

lägga vite eller besluta att barnet skall hämtas genom polismyndighetens för-
sorg. Hämtning får dock beslutas endast i de fall och under de förutsätt-
ningar som anges i andra och tredje styckena.

Är det fråga om en dom eller ett beslut om vårdnad, boende eller över-

lämnande av barn, får rätten besluta om hämtning av barnet, om verkställig-
het annars inte kan ske eller om hämtning är nödvändig för att undvika att
barnet lider allvarlig skada.

Är det fråga om en dom eller ett beslut om umgänge mellan barnet och en

förälder som barnet inte bor tillsammans med, får rätten besluta om hämt-
ning av barnet, om verkställighet annars inte kan ske och barnet har ett sär-
skilt starkt behov av umgänge med föräldern.

Frågor om utdömande av förelagt vite prövas av rätten på ansökan av den

part som har begärt verkställigheten.

4 § Beslutar rätten om verkställighet, kan den även lämna uppdrag enligt
2 §. Har rätten beslutat att barnet skall hämtas genom polismyndighetens
försorg, skall ett uppdrag enligt 2 § lämnas, om inte särskilda skäl talar mot
det.

Om det finns särskilda skäl, får rätten för att underlätta att barnet över-

flyttas besluta att barnet tillfälligt skall tas om hand av socialnämnden eller
på annat lämpligt sätt. Rätten får besluta att omhändertagandet skall verk-
ställas genom polismyndighetens försorg.

Beslutar rätten om verkställighet av en dom eller ett beslut om umgänge

som har vunnit laga kraft, kan rätten komplettera eller ändra vad som har be-
stämts om de praktiska arrangemangen för utövandet av umgänget, om det
är nödvändigt för att umgänget skall kunna ske.

5 § Har barnet nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas,
får verkställighet inte ske mot barnets vilja utom då rätten finner det nöd-
vändigt av hänsyn till barnets bästa.

6 §

18 Rätten skall vägra verkställighet, om det är uppenbart att verkställig-

heten är oförenlig med barnets bästa.

7 § Även om en dom eller ett beslut som avses i 1 § inte finns, kan barnets
vårdnadshavare, när barnet vistas hos någon annan, begära att rätten beslutar
om åtgärd för att barnet skall överflyttas till vårdnadshavaren.

Rätten kan vägra att vidta den begärda åtgärden, om det av hänsyn till bar-

nets bästa behövs en prövning av frågan om vårdnaden.

En åtgärd enligt första stycket får inte beslutas, om ett flyttningsförbud

enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga gäller i
fråga om barnet.

I övrigt gäller 1–6 §§.

17 Senaste lydelse 1998:319.

18 Senaste lydelse 1998:319.

background image

7

SFS 2006:458

9 §

19 Hämtning, omhändertagande och andra åtgärder som rör barnet skall

utföras på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för barnet.

Om barnet på grund av sjukdom inte bör flyttas eller om det finns något

annat särskilt hinder, skall åtgärden skjutas upp.

10 §

20 Om det är fara för att barnet förs ur landet eller om saken av annan

anledning är brådskande, kan rätten omedelbart besluta att barnet skall tas
om hand av socialnämnden eller på annat lämpligt sätt. Rätten får besluta att
omhändertagandet skall verkställas genom polismyndighetens försorg.

Kan ett beslut enligt första stycket inte avvaktas, får polismyndigheten,

oavsett om något ärende är anhängigt, vidta sådana omedelbara åtgärder som
kan ske utan skada för barnet. Åtgärden skall genast anmälas till rätten, som
utan dröjsmål prövar om den skall bestå.

Har rätten meddelat ett beslut om omhändertagande enligt första eller an-

dra stycket som ännu gäller när ärendet skall avgöras, skall rätten ompröva
beslutet.

11 § Vid hämtning och omhändertagande skall någon som kan vara till
stöd för barnet närvara. Finns det en sådan kontaktperson för barnet som av-
ses i socialtjänstlagen (2001:453), bör han eller hon anlitas. I brådskande fall
får en åtgärd som krävs för skydd av barnet vidtas utan att en person till stöd
för barnet är närvarande.

Om det är möjligt skall en barnläkare, barnpsykiater eller barnpsykolog

medverka vid hämtning och omhändertagande.

12 § Vid avgörande av ett ärende enligt detta kapitel skall tingsrätten bestå
av en lagfaren domare och tre nämndemän. Om rätten anser det tillräckligt
att en domare sitter i rätten och parterna samtycker till det eller ärendet är av
enkel beskaffenhet, kan det avgöras av en lagfaren domare.

Vid sammanträde får barnet höras inför rätten, om särskilda skäl talar för

det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras.

Uteblir en part från ett sammanträde till vilket han eller hon har kallats vid

vite att inställa sig personligen, får rätten besluta att parten skall hämtas till
rätten antingen omedelbart eller till en senare dag.

13 §

21 I fråga om rättegångskostnader skall 18 kap. rättegångsbalken till-

lämpas. Avskrivs ärendet på grund av att parterna har nått en samför-
ståndslösning, får rätten besluta att vardera parten skall bära sin kostnad.

Kostnader för utförande av uppdrag enligt 2 § första stycket andra me-

ningen, för hämtning av en part till sammanträde och för hämtning eller om-
händertagande av barn betalas av allmänna medel efter beslut av rätten.
Rätten får efter vad som är skäligt besluta att en part som har föranlett kost-
nad för hämtning eller för omhändertagande av barn skall helt eller delvis
betala kostnaden till staten.

19 Senaste lydelse 2001:456.

20 Senaste lydelse 2001:456.

21 Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena upphävs.

background image

8

SFS 2006:458

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

14 § Beslut som inte avser utdömande av vite, ersättning för parts kost-
nader eller parts skyldighet att betala kostnader till staten gäller omedelbart,
om inte annat beslutas.

16 § Vid rättens handläggning av ärenden enligt detta kapitel tillämpas i
övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Prövningstillstånd krävs inte
för att hovrätten skall pröva tingsrättens beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Äldre bestämmelser i 21 kap. tillämpas i fråga om mål om verkställig-

het eller överflyttning av barn i annat fall som vid ikraftträdandet är an-
hängigt vid domstol.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.