SFS 2021:402 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2021:402 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS2021-402.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldrabalken

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 10 § föräldrabalken2 ska ha
följande lydelse.

15 kap.
10 §
Har egendom i dödsbo vilken har förvaltats av en god man som avses
i 11 kap. 3 § tillfallit Allmänna arvsfonden, gäller i fråga om egendomens
försäljning lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:139, bet. 2020/21:SoU29, rskr. 2020/21:307.
2 Balken omtryckt 1995:974.

SFS

2021:402

Publicerad
den

28 maj 2021

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.