SFS 2021:528 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2021:528 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS2021-528.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldrabalken

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken2

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 5 och 14 §§, 4 kap. 8 och 18 §§,

6 kap. 2�3, 5, 10, 10 a, 15, 17, 17 a, 18 a�20 §§, 7 kap. 12 §, 10 kap. 3 §,
20 kap. 11 § och 21 kap. 1 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas elva nya paragrafer, 6 kap. 2 b, 10 d�10 g, 17 c,

20 a och 20 b §§ och 21 kap. 1 a�1 c §§, av följande lydelse.

1 kap.
4 §
3 En bekräftelse av faderskap görs skriftligen och ska bevittnas av två
personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av
modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare eller en tillfällig
vårdnadshavare för barnet. Om barnet är myndigt, ska bekräftelsen i stället
godkännas av barnet självt. Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast
om det kan antas att mannen är far till barnet.

Bekräftelsen får göras även före barnets födelse.
Om det senare visar sig att den som har lämnat bekräftelsen inte är far till

barnet, ska rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom.

2 kap.
7 §
4 Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning om faderskapet,
om det

1. visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av

faderskapsfrågan,

2. framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol,
3. har lämnats ett samtycke av modern eller en särskilt förordnad

vårdnadshavare eller en tillfällig vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § till adoption
av barnet, eller

4. av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller

en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrest-
ningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

Socialnämnden ska lägga ner en påbörjad faderskapsutredning om

faderskapet inte ska fastställas enligt 1 kap. 3 §.

Socialnämndens beslut att lägga ner en påbörjad faderskapsutredning får

överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän

1 Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315.
2 Balken omtryckt 1995:974.
3 Senaste lydelse 2014:377.
4 Senaste lydelse 2018:1288.

SFS

2021:528

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

3 kap.


5 § En talan om fastställande av faderskap väcks av barnet.

I fall som avses i 2 kap. 1 § förs barnets talan av socialnämnden. Har

modern vårdnaden om barnet, får hon alltid föra barnets talan, även om hon
inte har uppnått myndig ålder. En talan får vidare alltid föras av en särskilt
förordnad vårdnadshavare eller en tillfällig vårdnadshavare för barnet.

14 §5 En talan om att en bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § sak-
nar verkan mot den som har lämnat bekräftelsen får väckas vid rätten i den
ort där barnet har sin hemvist eller, om barnet har avlidit, vid den rätt som
ska ta upp en tvist om arv efter barnet. Om det inte finns någon annan behörig
domstol, ska målet tas upp av Stockholms tingsrätt.

En talan om fastställande av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § väcks av barnet.

I fall som avses i 2 kap. 8 a § förs barnets talan av socialnämnden. Har
modern vårdnaden om barnet, får hon alltid föra barnets talan, även om hon
inte har uppnått myndig ålder. En talan får vidare alltid föras av en särskilt
förordnad vårdnadshavare eller en tillfällig vårdnadshavare för barnet. Det
som sägs i 6�13 §§ om fastställande av faderskap tillämpas också i fråga om
fastställande av föräldraskap.

4 kap.


8 §6 Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är
vårdnadshavare.

Något samtycke behövs inte om
1. föräldern är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk

sjukdom eller något annat liknande förhållande,

2. föräldern vistas på okänd ort, eller
3. det finns synnerliga skäl.
Innan ett samtycke lämnas ska föräldern få information om innebörden av

en adoption och ett samtycke.

Det som anges om en förälder som är vårdnadshavare i första�tredje

styckena gäller även en särskilt förordnad vårdnadshavare, en tillfällig
vårdnadshavare eller någon annan som på grund av lag eller sedvänja i en
annan stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

18 §7 Rätten ska ge den som är förälder till den som sökanden vill adoptera
tillfälle att yttra sig inom en viss tid.

Första stycket gäller inte om
1. det är uppenbart obehövligt att föräldern får tillfälle att yttra sig,
2. föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk

sjukdom eller något annat liknande förhållande,

3. föräldern vistas på okänd ort, eller
4. det finns synnerliga skäl.
Det som anges om en förälder i första och andra styckena gäller även en

särskilt förordnad vårdnadshavare, en tillfällig vårdnadshavare eller en för-
myndare eller någon annan som på grund av lag eller sedvänja i en annan
stat får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

5 Senaste lydelse 2005:434.
6 Senaste lydelse 2018:1288.
7 Senaste lydelse 2018:1288.

2021:528

background image

3

SFS

6 kap.


2 §8 Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om
inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare eller åt en tillfällig vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn
består till dess att barnet fyller 18 år.

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga

förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda.
Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs
med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt
ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte
att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren
vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder
vidtas.

Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska förhållanden finns

bestämmelser i 9�15 kap.

2 a §9 Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende
och umgänge.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende

särskilt vid

� risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp

eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och

� barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

2 b §10 Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter
i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och

mognad.

3 § Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är
gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Ingår föräldrarna senare
äktenskap med varandra, står barnet från den tidpunkten under vårdnad av
dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott vårdnaden åt en eller två
särskilt förordnade vårdnadshavare eller åt en tillfällig vårdnadshavare.

Om det döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet även

därefter under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma
vårdnaden upplöses enligt 5, 7 eller 8 §. Ska barnet även efter domen på
äktenskapsskillnad stå under båda föräldrarnas vårdnad, ska rätten i domen
påminna om att vårdnaden fortfarande är gemensam.

5 §11 Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och
någon av dem vill få ändring i vårdnaden, ska rätten besluta att föräldrarna ska
ha gemensam vårdnad om barnet eller att en av dem ska ha ensam vårdnad.

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en

av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid
föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt
ansvar i frågor som rör barnet.


8 Senaste lydelse 2014:377.
9 Senaste lydelse 2006:458.
10 Tidigare 6 kap. 2 b § upphävd genom 2006:458.
11 Senaste lydelse 2006:458.

2021:528

background image

4

SFS

Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en av

föräldrarna eller båda. I mål om äktenskapsskillnad får rätten utan yrkande
besluta att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad, om det är uppenbart att
gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa.

10 §12 Om barnet står under vårdnad av en eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare eller av en tillfällig vårdnadshavare och om någon av
barnets föräldrar eller båda vill få vårdnaden överflyttad till sig, får rätten
besluta om detta. Rätten får inte flytta över vårdnaden till föräldrarna
gemensamt om båda föräldrarna motsätter sig det.

Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas på talan

av båda föräldrarna eller en av dem eller på talan av socialnämnden.

10 a §13 Om en särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses, ska någon
utses som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran.
Den som är underårig får inte förordnas till vårdnadshavare.

Två personer kan utses att gemensamt utöva vårdnaden, om de är gifta med

varandra eller är sambor.

För syskon ska samma person utses till vårdnadshavare, om inte särskilda

skäl talar mot det.

Om en vårdnadshavare ska förordnas efter föräldrarnas död och

föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnads-
havare, ska denna person förordnas, om det inte är olämpligt.

10 d §14 Om det finns behov av att utse en särskilt förordnad vårdnads-
havare för ett barn, men det saknas en lämplig person att förordna för det
ändamålet, får rätten, om det finns särskilda skäl, flytta över vårdnaden till
en tillfällig vårdnadshavare. I uppdraget som tillfällig vårdnadshavare ingår
inte att tillgodose den faktiska vården om barnet.

Till tillfällig vårdnadshavare får den utses som på grund av sina kunskaper

och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget. Den som
är underårig får inte utses till tillfällig vårdnadshavare. För syskon ska
samma person utses, om inte särskilda skäl talar mot det.

En talan om att utse en tillfällig vårdnadshavare förs av socialnämnden.

10 e § När en tillfällig vårdnadshavare har utsetts för ett barn, ska social-
nämnden fortsätta att verka för en varaktig lösning av vårdnadsfrågan.

När förutsättningar finns för det ska rätten, på talan av socialnämnden,

flytta över vårdnaden från den tillfälliga vårdnadshavaren till en eller två
särskilt förordnade vårdnadshavare.

10 f § En tillfällig vårdnadshavare har rätt till ett skäligt arvode för upp-
draget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för
uppdragets fullgörande.

Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren.
Arvode och ersättning för utgifter ska betalas av kommunen.

10 g § En tillfällig vårdnadshavare har rätt att på begäran bli entledigad
från sitt uppdrag.


12 Senaste lydelse 2006:458.
13 Senaste lydelse 2005:434.
14 Tidigare 6 kap. 10 d § upphävd genom 1998:319.

2021:528

background image

5

SFS

En tillfällig vårdnadshavare ska även, efter ansökan av socialnämnden,

entledigas om han eller hon vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till
missbruk eller försummelse eller av någon annan orsak inte längre är
lämplig som vårdnadshavare.

Om en tillfällig vårdnadshavare entledigas eller dör, ska rätten efter

ansökan av socialnämnden utse en annan person att vara tillfällig
vårdnadshavare.

15 §15 Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor
tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar
varandra eller genom att de har annan kontakt.

Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av

umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt
möjligt tillgodoses. Särskilt förordnade vårdnadshavare och en tillfällig
vårdnadshavare har motsvarande ansvar.

Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge

med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses.

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och ska umgås med en

förälder som det inte bor tillsammans med, ska den andra föräldern lämna
sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda
skäl talar mot det. Om barnet ska umgås med en förälder som inte är
vårdnadshavare eller med någon annan som står barnet särskilt nära, ska
upplysningar enligt första meningen lämnas av vårdnadshavaren.

17 §16 Frågor om vårdnad, boende eller umgänge tas upp av rätten i den
ort där barnet har sin hemvist. Sådana frågor får tas upp även i samband med
äktenskapsmål.

Om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att

avgöra var barnet har sin hemvist, får frågor om vårdnad, boende eller umgänge
tas upp även av rätten i den ort där någon av parterna har sin hemvist. Om det
kan antas att sekretess gäller också för de uppgifter som behövs för att avgöra
parternas hemvist, får frågorna tas upp även av Stockholms tingsrätt. Detsamma
gäller om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att
avgöra barnets och en parts hemvist och den andra parten saknar hemvist i
landet.

Om det inte finns någon behörig domstol enligt första eller andra stycket,

tas frågorna upp av Stockholms tingsrätt.

Frågor om vårdnad som avses i 4, 5, 7�8 a och 10 §§, 10 b § andra stycket,

10 d och 10 e §§ samt frågor om boende och umgänge handläggs i den
ordning som är föreskriven för tvistemål. Frågan om fördelning av
resekostnader enligt 15 b § ska anses som en del av frågan om umgänge. Om
barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och
föräldrarna är överens i saken, får de väcka talan genom gemensam ansökan.

�vriga frågor om vårdnad handläggs i den ordning som gäller för

domstolsärenden.

I mål om vårdnad och boende kan underhållsbidrag för barnet yrkas utan

stämning.

17 a §17 Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) få hjälp
att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge.


15 Senaste lydelse 2006:458.
16 Senaste lydelse 2005:430.
17 Senaste lydelse 2009:404.

2021:528

background image

6

SFS

Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört prövar om ett

avtal mellan föräldrarna enligt 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje
stycket ska godkännas.

Om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att

avgöra var barnet är folkbokfört, får även socialnämnden i en kommun där
någon av föräldrarna är folkbokförd pröva om ett avtal som avses i andra stycket
ska godkännas. Om det kan antas att sekretess gäller också för de uppgifter som
behövs för att avgöra var föräldrarna är folkbokförda, får ett sådant avtal
godkännas av socialnämnden i den kommun som föräldrarna väljer. Detsamma
gäller om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att
avgöra var barnet och en förälder är folkbokförda och den andra föräldern inte
är folkbokförd i landet.

Vid sin prövning av föräldrarnas avtal ska socialnämnden se till att frågor

om vårdnad, boende och umgänge blir tillräckligt utredda.

Socialnämndens beslut enligt andra eller tredje stycket får inte överklagas.


17 c § För att rätten, när föräldrarna inte är överens i sakfrågan, ska få ta
upp ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge till prövning i ett mål
enligt 5, 14 a eller 15 a § eller i ett mål om äktenskapsskillnad, ska en förälder
som framställer ett sådant yrkande ha deltagit i informationssamtal som
avses i 5 kap. 3 a § socialtjänstlagen (2001:453). Informationssamtalet ska
ha ägt rum inom ett år före det att yrkandet framställs. Kravet på deltagande
i informationssamtal gäller inte när ett yrkande om vårdnad, boende eller
umgänge redan är upptaget till prövning i målet.

Ett yrkande som enligt första stycket inte får tas upp till prövning får ändå

tas upp om det finns särskilda skäl.

Om kravet på deltagande i informationssamtal hindrar att ett yrkande om

vårdnad, boende eller umgänge tas upp till prövning, ska rätten avvisa
samtliga yrkanden om vårdnad, boende och umgänge i målet.

18 a §18 Rätten får uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en
samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa. En medlare ska ha
relevant utbildning och yrkeserfarenhet och vara lämplig för uppdraget.
Rätten kan lämna närmare anvisningar till medlaren om vad han eller hon
ska iaktta när uppdraget utförs.

Medlaren ska inom den tid som rätten bestämmer lämna en redogörelse

för de åtgärder som har vidtagits. Tiden får inte sättas längre än fyra veckor.
Rätten får dock förlänga tiden, om det finns förutsättningar att nå en
samförståndslösning.

Medlaren har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg

som uppdraget krävt. Rätten beslutar om ersättningen. Ersättningen betalas
av allmänna medel.

19 §19 Rätten ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir
tillräckligt utredda.

Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge

ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Om nämnden har
tillgång till upplysningar som kan ha betydelse för frågans bedömning, är
nämnden skyldig att lämna sådana upplysningar till rätten.

Om det behövs utredning utöver vad som sägs i andra stycket, får rätten

uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att utse någon att utföra den.


18 Senaste lydelse 2006:458.
19 Senaste lydelse 2009:404.

2021:528

background image

7

SFS

Rätten får ge riktlinjer för utredningen och ska bestämma en viss tid inom
vilken utredningen ska vara slutförd. Tiden får inte sättas längre än fyra
månader. Om det finns särskilda skäl för det, får rätten förlänga tiden. Rätten
ska se till att utredningen bedrivs skyndsamt.

Om det inte är olämpligt, ska den som utför utredningen höra barnet och

redovisa barnets åsikter för rätten samt lämna förslag till beslut.

Barnet får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det och det är

uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras.

20 §20 I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge får rätten, om
det behövs, besluta om vårdnad, boende eller umgänge för tiden till dess att
frågan har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft eller
föräldrarna har träffat ett avtal om frågan och avtalet har godkänts av social-
nämnden.

Innan ett beslut enligt första stycket meddelas ska motparten få tillfälle att

yttra sig i frågan. Rätten kan hämta in upplysningar från socialnämnden i
frågan. Innan socialnämnden lämnar upplysningar ska den, om det inte är
olämpligt, höra föräldrarna och barnet. Om rätten har meddelat ett beslut som
ännu gäller när målet eller ärendet ska avgöras, ska rätten ompröva beslutet.

Ett beslut enligt denna paragraf får verkställas på samma sätt som en dom

som har fått laga kraft. Beslutet får dock när som helst ändras av rätten.

20 a § Socialnämnden får, i ett förfarande om vårdnad, boende eller
umgänge enligt detta kapitel, höra ett barn utan vårdnadshavarens samtycke
och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

20 b § Trots sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) är en socialnämnd som har tillgång till uppgifter
som kan ha betydelse för bedömningen av en fråga om vårdnad, boende eller
umgänge skyldig att lämna sådana uppgifter på begäran av en socialnämnd
som enligt 17 a § ska pröva om ett avtal mellan föräldrarna kan godkännas eller
som ska lämna upplysningar eller utföra en utredning enligt 19 eller 20 §.
Detsamma gäller när uppgifterna begärs av den som socialnämnden har utsett
att utföra en utredning enligt 19 §.

7 kap.


12 §21 En talan om underhåll till barn tas upp av rätten i den ort där
svaranden har sin hemvist. En sådan fråga kan väckas även i samband med
mål om fastställande av faderskapet till barn, äktenskapsmål, mål om
vårdnaden om barn eller mål om barns boende.

Om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att

avgöra svarandens hemvist, får en talan om underhåll tas upp även av rätten
i den ort där käranden har sin hemvist. Om det kan antas att sekretess gäller
också för de uppgifter som behövs för att avgöra kärandens hemvist eller om
käranden saknar hemvist i landet, får målet tas upp även av Stockholms
tingsrätt.

Om det inte finns någon behörig domstol enligt första eller andra stycket,

tas målet upp av Stockholms tingsrätt.


20 Senaste lydelse 2006:458.
21 Senaste lydelse 1998:319.

2021:528

background image

8

SFS

10 kap.


3 § Den eller de som har utsetts till särskilt förordnade vårdnadshavare är
också förmyndare för den underårige. Detsamma gäller den som har utsetts
till tillfällig vårdnadshavare.

Om särskilda skäl talar för det, ska dock någon annan än den särskilt

förordnade vårdnadshavaren eller den tillfälliga vårdnadshavaren förordnas
till förmyndare. I ett sådant fall tillämpas 6 och 7 §§.

Det som sägs i denna balk om särskilt förordnade förmyndare ska gälla

även den som är förmyndare enligt första stycket.

20 kap.


11 §22 Beslut som tingsrätten har meddelat under rättegången i frågor som
avses i 6 kap. 18 a § tredje stycket eller 20 §, 7 kap. 15 §, 10 kap. 16 eller 17 §
eller 11 kap. 18 § eller 23 § tredje stycket ska överklagas särskilt.

Ett beslut enligt 6 kap. 17 c § om att ta upp ett yrkande om vårdnad,

boende eller umgänge till prövning trots att en förälder inte har deltagit i
informationssamtal får inte överklagas.

21 kap.


1 §23 Vid verkställighet ska barnets bästa komma i främsta rummet.
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och
mognad.

1 a § Verkställighet av en dom eller ett beslut om vårdnad, boende, umgänge
eller överlämnande av barn söks hos tingsrätten i den ort där barnet har sin
hemvist.

Om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att

avgöra barnets hemvist, får verkställighet även sökas hos tingsrätten i den
ort där sökanden eller motparten har sin hemvist. Om det kan antas att
sekretess gäller också för de uppgifter som behövs för att avgöra parternas
hemvist, får verkställighet sökas även hos Stockholms tingsrätt. Detsamma
gäller om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för
att avgöra barnets och en parts hemvist och den andra parten saknar hemvist
i landet.

Om en annan tingsrätt handlägger ett mål mellan samma parter om

vårdnaden, boendet eller umgänget, får verkställighet också sökas hos den
tingsrätten.

Om det inte finns någon annan behörig domstol, tas frågan om

verkställighet upp av Stockholms tingsrätt.

1 b § Om en dom eller ett beslut inte har fått laga kraft och det inte är
särskilt medgivet att verkställighet ändå får ske, får rätten inte vidta åtgärder
enligt 2�4 §§.

1 c § Det som i detta kapitel föreskrivs om behörig domstol och om
verkställighet av en dom eller ett beslut som har fått laga kraft gäller även
vid verkställighet av ett avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och
15 a § tredje stycket.


22 Senaste lydelse 2006:458.
23 Senaste lydelse 2006:458.

2021:528

background image

9

SFS

13 §24 I fråga om rättegångskostnader ska 18 kap. rättegångsbalken tillämpas.
Om ärendet skrivs av på grund av att parterna har nått en samförståndslösning
eller om det annars finns särskilda skäl, får rätten besluta att vardera parten
ska bära sin kostnad.

Kostnader för utförande av uppdrag enligt 2 § första stycket andra

meningen, för hämtning av en part till sammanträde och för hämtning eller
omhändertagande av barn betalas av allmänna medel efter beslut av rätten.
Rätten får efter vad som är skäligt besluta att en part som har föranlett
kostnad för hämtning eller för omhändertagande av barn ska helt eller delvis
betala kostnaden till staten.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022 i fråga om 6 kap. 17 c § och

20 kap. 11 § och i övrigt den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magdalena Wikstrand Danelius

(Justitiedepartementet)


24 Senaste lydelse 2006:458.

2021:528

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.