SFS 2006:557 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2006:557 Lag om ändring i föräldrabalken
060557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken2

dels att 20 kap. 9 § skall upphöra att gälla,
dels att 10 kap. 13 §, 11 kap. 25 §, 12 kap. 16 §, 16 kap. 2 § samt 19 kap.

2 och 16 §§ skall ha följande lydelse.

10 kap.

13 § Frågor om förordnande eller entledigande av förmyndare tas upp av
tingsrätten i den ort där den underårige är folkbokförd. Om den underårige
inte är folkbokförd i Sverige, är tingsrätten i den ort där den underårige vis-
tas behörig domstol.

Om det inte finns någon domstol som är behörig enligt första stycket, är

Stockholms tingsrätt behörig.

11 kap.

25 §

3 Behörig domstol i frågor som gäller godmanskap enligt 4 § eller för-

valtarskap är tingsrätten i den ort där den enskilde är folkbokförd. Om den
enskilde inte är folkbokförd i Sverige, är tingsrätten i den ort där den en-
skilde vistas behörig domstol.

Behörig överförmyndare i frågor om godmanskap enligt 1, 2 och 4 §§

eller lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn samt i frågor
om förvaltarskap är överförmyndaren för den kommun där den enskilde är
folkbokförd. Om den enskilde inte är folkbokförd i Sverige, är överförmyn-
daren för den kommun där den enskilde vistas behörig överförmyndare.

Om det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket eller be-

hörig överförmyndare enligt andra stycket, är Stockholms tingsrätt och över-
förmyndaren för Stockholms kommun behörig domstol respektive behörig
överförmyndare.

1 Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328.

2 Balken omtryckt 1995:974.
Senaste lydelse av 20 kap. 9 § 1998:366.

3 Senaste lydelse 2005:430.

SFS 2006:557

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:557

12 kap.

16 § Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare har rätt till ett skä-
ligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen
påkallade för uppdragets fullgörande.

Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren.

�verförmyndaren bestämmer dessutom i vad mån arvode och ersättning för
utgifter skall betalas med medel som tillhör den enskilde.

Om det inte finns särskilda skäl för något annat, skall arvode och ersätt-

ning för utgifter, inklusive de avgifter och skatter som utgår på dem, betalas
med den enskildes medel i den mån hans eller hennes beräknade inkomst un-
der det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring eller hans eller hennes tillgångar un-
der samma år överstiger två gånger prisbasbeloppet.

Arvode och ersättning för utgifter som avser vård av någons rätt i oskiftat

dödsbo skall betalas med dödsboets medel, om inte särskilda skäl föranleder
något annat.

Arvode och ersättning för utgifter som inte skall betalas med den enskil-

des eller dödsboets medel skall betalas av kommunen.

16 kap.

2 §

4 Tillsynen utövas av överförmyndaren för den kommun där den som

har förmyndare, god man eller förvaltare är folkbokförd. Om den enskilde
inte är folkbokförd i Sverige, utövas tillsynen av överförmyndaren för den
kommun där den enskilde vistas.

Om god man har förordnats enligt 11 kap. 3 § vid utredning av ett dödsbo,

utövas tillsynen av överförmyndaren för den kommun där den avlidne hade
sitt hemvist. �r det i övrigt fråga om godmanskap enligt 11 kap. 3 §, utövas
tillsynen av överförmyndaren för den kommun där den gode mannen är folk-
bokförd.

Om det inte finns någon behörig överförmyndare enligt första och andra

styckena, utövas tillsynen av överförmyndaren för Stockholms kommun.

19 kap.

2 § En kommun kan besluta att det i stället för överförmyndare skall finnas
en överförmyndarnämnd. Vad som någon annanstans än i detta kapitel är fö-
reskrivet om överförmyndare skall tillämpas på en sådan nämnd.

I 16 § finns bestämmelser om gemensam överförmyndarnämnd för flera

kommuner.

16 §

Vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900)

gäller, med de avvikelser som följer av detta kapitel, också överförmyndar-
nämnd och i tillämpliga delar överförmyndare.

Kommuner får besluta att de skall ha en gemensam överförmyndarnämnd.

Föreskrifter om en gemensam nämnd i kommunallagen gäller också en ge-
mensam överförmyndarnämnd.

4 Senaste lydelse 2005:430.

background image

3

SFS 2006:557

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. �renden om förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap som vid

ikraftträdandet är anhängiga vid en domstol eller hos en överförmyndare
som var behörig enligt äldre bestämmelser skall handläggas där även efter
ikraftträdandet.

3. �renden inom ramen för en överförmyndares tillsyn som före ikraft-

trädandet inletts av en överförmyndare som var behörig enligt äldre bestäm-
melser skall handläggas där även efter ikraftträdandet.

4. Den nya lydelsen av 12 kap. 16 § skall tillämpas vid beslut om i vad

mån arvode och ersättning för utgifter som är hänförliga till år 2006 skall be-
talas med medel som tillhör den enskilde.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.