SFS 2003:645 Lag om ändring i föräldrabalken

030645.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 4, 16 och 17 b §§ föräldra-

balken

2 skall ha följande lydelse.

6 kap.

4 §

3 Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill föräld-

rarna gemensamt utöva vårdnaden, skall rätten på talan av dem båda för-
ordna i enlighet med deras begäran, om inte gemensam vårdnad är uppen-
bart oförenlig med barnets bästa.

Om barnet är folkbokfört här i landet kan föräldrarna få gemensam vård-

nad också genom registrering hos Skatteverket efter anmälan av dem båda

1. till socialnämnden i samband med att nämnden skall godkänna en fa-

derskapsbekräftelse, eller

2. till Skatteverket under förutsättning att förordnande om vårdnaden inte

har meddelats tidigare och att föräldrarna och barnet är svenska medborgare.

16 §

4 Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för föräld-

rar som inte är gifta med varandra prövas av Skatteverket. Anmälan skall
göras skriftligen av båda föräldrarna.

Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos Skatteverket eller valfri all-

män försäkringskassa.

Beslut av Skatteverket får överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets

barnet är folkbokfört vid tidpunkten för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

17 b §

5 Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett medde-

lande om avtalets innehåll sändas samma dag till

1. Skatteverket,
2. om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestödsnämn-

den,

3. den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen

(1999:799) skall avgöra ett ärende avseende vårdnadshavaren. Innebär avta-

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 1991:487.

4 Senaste lydelse 1998:713. Ändringen innebär bl.a. att femte stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 1999:806.

SFS 2003:645

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

2

SFS 2003:645

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

let att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad om barnet, skall meddelandet
sändas till den försäkringskassa som modern tillhör.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 6 kap. 16 §

gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraft-
trädandet. I dessa fall skall dock Skatteverket föra det allmännas talan.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.