SFS 2004:764 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2004:764 Lag om ändring i föräldrabalken
040764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 7 § föräldrabalken2 skall ha

följande lydelse.

4 kap.

7 §

När det gäller adoptivbarnets ställning i förhållande till adoptanten och

dennes släktingar upphör all verkan av adoptionen, om adoptivbarnet adop-
teras av annan än adoptantens make.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande, om äktenskap ingåtts efter

hindersprövning som begärts före den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10.

2 Balken omtryckt 1995:974.

SFS 2004:764

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.