SFS 1999:806 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 1999:806 Lag om ändring i föräldrabalken
990806.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 4 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 17 b § föräldrabalken

2

skall

ha följande lydelse.

6 kap.

17 b §

3

Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett medde-

lande om avtalets innehåll sändas samma dag till

1. skattemyndigheten i den region där barnet är eller senast har varit folk-

bokfört,

2. om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestödsnämn-

den,

3. den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen

(1999:799) skall avgöra ett ärende avseende vårdnadshavaren. Innebär avta-
let att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad om barnet, skall meddelandet
sändas till den försäkringskassa som modern tillhör.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag

Mattsson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12.

2

Balken omtryckt 1995:974.

3

Senaste lydelse 1998:713.

SFS 1999:806

Utkom från trycket
den 16 november 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.