SFS 2004:797 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2004:797 Lag om ändring i föräldrabalken
040797.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 16 och 17 b §§ föräldrabal-

ken

2 skall ha följande lydelse.

6 kap.

16 §

3

Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för föräld-

rar som inte är gifta med varandra prövas av Skatteverket. Anmälan skall
göras skriftligen av båda föräldrarna.

Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos Skatteverket eller Försäk-

ringskassan.

Beslut av Skatteverket får överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets

barnet är folkbokfört vid tidpunkten för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

17 b §

4

Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett medde-

lande om avtalets innehåll sändas samma dag till

1. Skatteverket,
2. om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestödsnämn-

den,

3. Försäkringskassan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2003:645.

4 Senaste lydelse 2003:645.

SFS 2004:797

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.