SFS 2022:631 Lag om ändring i föräldrabalken

SFS2022-631.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldrabalken

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 7 § föräldrabalken2 ska ha
följande lydelse.

19 kap.
7 §
Överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare väljs
för fyra år, räknade från och med den 1 januari året efter det, då val i hela
riket av kommunfullmäktige ägt rum.

Avgår överförmyndare, ersättare för överförmyndare eller ledamot i

överförmyndarnämnden, ska fyllnadsval hållas för den återstående delen av
tjänstgöringstiden.

Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, ska fullmäktige, så

långt som det är möjligt, säkerställa att representationen i nämnden inte
förändras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ledamöter som valts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316.
2 Balken omtryckt 1995:974.

SFS

2022:631

Publicerad
den

1 juni 2022

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.