SFS 2022:949 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2022:949 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS2022-949.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldrabalken

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 kap. 7 § föräldrabalken2 ska ha
följande lydelse.

21 kap.
7 §
3 �ven om en dom eller ett beslut som avses i 1 a § första stycket inte
finns, kan barnets vårdnadshavare, när barnet vistas hos någon annan, begära
att rätten beslutar om en åtgärd för att barnet ska flyttas över till vårdnads-
havaren.

Rätten kan vägra att vidta den begärda åtgärden, om det av hänsyn till

barnets bästa behövs en prövning av frågan om vårdnaden.

En åtgärd enligt första stycket får inte beslutas om ett flyttningsförbud

enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga gäller
i fråga om barnet.

I övrigt gäller 1�6 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378.
2 Balken omtryckt 1995:974.
3 Senaste lydelse 2006:458.

SFS

2022:949

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.