SFS 2022:966 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2022:966 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS2022-966.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldrabalken

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 9 § föräldrabalken2 ska ha
följande lydelse.

7 kap.
9 §
3 Rätten att kräva ut fastställt underhållsbidrag går förlorad fem år efter
den ursprungligen gällande förfallodagen, om inte annat följer av andra eller
tredje stycket.

Om utmätning för underhållsbidraget har skett före den tidpunkt som

anges i första stycket eller om den bidragsskyldige har blivit försatt i konkurs
på grund av en ansökan som har gjorts före denna tidpunkt, får betalning för
fordran tas ut ur den utmätta egendomen eller erhållas i konkursen även
därefter.

Om en ansökan om företagsrekonstruktion har gjorts före den tidpunkt

som anges i första stycket, får underhållsbidraget krävas ut inom tre månader
från det att beslut om företagsrekonstruktionens upphörande meddelades.
Om underhållsbidraget omfattas av en skulduppgörelse i en fastställd rekon-
struktionsplan, får fordran krävas ut inom tre månader från det att gälde-
närens förpliktelser enligt skulduppgörelsen skulle ha fullgjorts. Om utmät-
ning för underhållsbidraget har skett eller konkursansökan har gjorts inom
den tid som nu har angetts, gäller andra stycket.

Avtal som strider mot denna paragraf är ogiltiga.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ett ackord som kommer till

stånd enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Balken omtryckt 1995:974.
3 Senaste lydelse 1996:766.

SFS

2022:966

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.