SFS 1999:1080 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 1999:1080 Lag om ändring i föräldrabalken
991080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 kap. 13 § och 14 kap. 14 § för-

äldrabalken

2

skall ha följande lydelse.

13 kap.

13 §

Föräldrar får inte låta den som är under sexton år driva rörelse.

Om den omyndige har fyllt sexton år, får föräldrarna endast med överför-

myndarens samtycke låta honom eller henne driva en rörelse som medför
bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078). Utan överför-
myndarens samtycke får föräldrarna inte själva driva en sådan rörelse för den
omyndiges räkning. Samtycke får lämnas endast om den omyndiges ekono-
miska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörel-
sens art är lämpligt att samtycke ges.

14 kap.

14 §

En god man eller förvaltare får endast med överförmyndarens sam-

tycke låta den enskilde driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet
enligt bokföringslagen (1999:1078). Utan överförmyndarens samtycke får
den gode mannen eller förvaltaren inte driva en sådan rörelse för den enskil-
des räkning. Samtycke får lämnas endast om den enskildes ekonomiska och
personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är
lämpligt att samtycke ges.

I fråga om förordnade förmyndare tillämpas 13 kap. 13 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Vad som sägs i 13 kap. 13 §

och 14 kap. 14 § i deras äldre lydelse om drivande av rörelse som medför
bokföringsskyldighet enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) gäller
dock även därefter till och med utgången av år 2000.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

2

Balken omtryckt 1995:974.

SFS 1999:1080

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.