SFS 2022:1747 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2022:1747 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS2022-1747.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldrabalken

Utfärdad den 8 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 1 och 4 §§, 11 kap. 8 §,
12 kap. 1 §, 13 kap. 2 § och 16 kap. 11 § föräldrabalken2 ska ha följande
lydelse.

9 kap.
1 §
Den som är under arton år (underårig) är omyndig och får inte själv
råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer
av vad som ska gälla på grund av lag eller villkor vid förvärv genom gåva,
testamente eller förmånstagarförordnande vid

� försäkring,
� pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensions-

sparande, eller

� sparande i en sådan PEPP-produkt som avses i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk
privat pensionsprodukt (PEPP-produkt).

4 § Om en underårig har fått egendom genom gåva, testamente eller
förmånstagarförordnande vid försäkring, pensionssparande enligt lagen
(1993:931) om individuellt pensionssparande eller sparande i en sådan
PEPP-produkt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/1238, under villkor att den underårige själv ska få råda över egen-
domen, ska 3 § andra stycket tillämpas också beträffande sådan egendom.
�verförmyndarens samtycke krävs dock bara om den underårige har fyllt
sexton år. Innan samtycke lämnas ska överförmyndaren ge fångesmannen
eller hans eller hennes arvingar tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan
påtagligt besvär eller större tidsförlust.

11 kap.
8 §
Trots ett förvaltarförordnande enligt 7 § har den som avses med
förordnandet rätt att själv

1. sluta avtal om tjänst eller annat arbete,
2. förfoga över vad han eller hon genom eget arbete har förvärvat efter det

att förvaltare har förordnats, liksom avkastningen av sådan egendom och vad
som har trätt i egendomens ställe samt

1 Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45.
2 Balken omtryckt 1995:974.

SFS

2022:1747

Publicerad
den

15 december 2022

background image

2

SFS

2022:1747

3. förfoga över vad han eller hon efter det att förvaltare har förordnats får

genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring,
pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
eller sparande i en sådan PEPP-produkt som avses i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2019/1238 under villkor att egendomen inte ska
omfattas av förvaltarens rådighet.

Om det finns särskilda skäl för det, får dock rätten föreskriva att förvaltar-

uppdraget ska omfatta även förhållanden som avses i första stycket.

12 kap.
1 §
Förmyndare ska förvalta omyndigas tillgångar och företräda dem i
angelägenheter som rör tillgångarna.

Detta gäller inte i fråga om tillgångar som omyndiga enligt lag själva råder

över eller som de har förvärvat genom gåva, testamente eller förmånstagar-
förordnande vid försäkring, pensionssparande enligt lagen (1993:931) om
individuellt pensionssparande eller sparande i en sådan PEPP-produkt som
avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 med vill-
kor att egendomen ska stå under förvaltning av någon annan än förmyn-
daren, utan bestämmanderätt för förmyndaren, och med angivande av vem
som ska utöva förvaltningen (särskild förvaltning). �r särskild förvaltning
anordnad, ska den som utövar förvaltningen årligen lämna redovisning över
förvaltningen till förmyndaren.

Förmyndaren företräder i övrigt den omyndige när detta inte enligt lag ska

göras av någon annan.

13 kap.
2 §
3 När värdet på en omyndigs tillgångar, som ska förvaltas av för-
äldrarna, genom arv, gåva, värdestegring eller på något annat sätt har
kommit att överstiga åtta gånger gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken, tillämpas bestämmelserna i 3�7 §§ för förvalt-
ningen.

Dessa bestämmelser gäller även egendom som, under villkor om att

förvaltningen av den ska stå under överförmyndarens kontroll (särskild
överförmyndarkontroll), har tillfallit den omyndige

1. genom arv eller testamente,
2. genom gåva, under förutsättning att givaren skriftligen har anmält

gåvan till överförmyndaren, eller

3. genom förmånstagarförordnande vid
� försäkring med anledning av dödsfall,
� pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensions-

sparande, eller

� sparande i en sådan PEPP-produkt som avses i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2019/1238.

Med egendom som anges i andra stycket jämställs egendom som har trätt

i stället för sådan egendom samt avkastning av egendomen.

3 Senaste lydelse 2010:1203.

background image

3

SFS

2022:1747

16 kap.
11 §
4 När en omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar till
ett värde som överstiger ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social-
försäkringsbalken eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, ska
den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning
sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att
medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmarknads-

företag ska även gälla

1. försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den

omyndige har rätt till,

2. pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om

individuellt pensionssparande,

3. PEPP-sparinstitut vid utbetalning från sparande i en sådan PEPP-

produkt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/1238,

4. Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt brotts-

skadelagen (2014:322),

5. huvudman vid utbetalning av skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen

(2010:800), och

6. myndighet som betalar ut ersättning med anledning av skadestånds-

anspråk mot staten.

Om betalningen avser en periodisk förmån, gäller skyldigheten att betala

till bank eller kreditmarknadsföretag endast när den första utbetalningen
görs.

När utbetalning enligt första eller andra stycket görs, ska den som

ombesörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och över-
förmyndaren. En sådan anmälan ska också göras om en omyndig på grund
av arv eller testamente har fått värdehandlingar till ett värde som överstiger
det belopp som anges i första stycket eller med villkor om att värde-
handlingarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

Bestämmelserna i första�fjärde styckena gäller inte vid utbetalning av

medel som den omyndige får förvalta själv. Andra�fjärde styckena gäller
inte heller om utbetalning görs från försäkring som har tagits inom ramen
för en rörelse.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också vid betalning eller ut-

givande av värdehandlingar till någon för vilken det har förordnats god man
med uppgift att förvalta egendom eller för vilken det har förordnats
förvaltare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

CARL-OSKAR BOHLIN

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2014:323.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.