SFS 2001:1136 Lag om ändring i föräldrabalken

011136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 6 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 1 § föräldrabalken

2

skall ha

följande lydelse.

7 kap.

1 §

Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt

med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska för-
måga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till
barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner un-
der beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i

skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid
som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till
skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jäm-
förlig grundutbildning.

I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var

och en efter sin förmåga.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för underhållsskyldighet som har

upphört slutgiltigt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:134, bet. 2001/02:LU1, rskr. 2001/02:46.

2

Balken omtryckt 1995:974.

SFS 2001:1136

Utkom från trycket
den 18 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.