SFS 1998:1483 Lag om ändring i föräldrabalken

981483.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 kap. 19 § och 14 kap. 21 § för-

äldrabalken

2

skall ha följande lydelse.

13 kap.

19 §

Om det av någon särskild anledning behövs för att trygga förvalt-

ningen, får överförmyndaren

1. bestämma att 3–7 §§ skall tillämpas även i annat fall än som följer av

2 §,

2. begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, utöver

vad som följer av 8 §,

3. bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värde-

pappersinstitut enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse eller ett mot-
svarande utländskt institut som är underkastat en offentlig reglering som vä-
sentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut här i
landet,

4. bestämma att premieobligationer som har utfärdats av staten skall skri-

vas in i statsskuldboken med förbehåll att belopp som hänför sig till obliga-
tionerna inte får lyftas utan överförmyndarens samtycke, och

5. genom meddelande till den som skall betala pengar till den omyndige

bestämma att pengarna skall sättas in hos bank.

Meddelas beslut enligt första stycket 3, skall föräldrarna träffa avtal med

värdepappersinstitutet på villkor som överförmyndaren har godkänt. I fråga
om rättigheter som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument får föräldrarna, i stället för att träffa ett avtal om förva-
ring och förvaltning, på konto i avstämningsregister låta registrera eller, om
rättigheten förvaltas av någon som har medgivande som förvaltare enligt den
lagen, till denne anmäla att föräldrarna endast med överförmyndarens till-
stånd får överlåta eller pantsätta rättigheten eller uppbära på rättigheten belö-
pande kapitalbelopp.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring

och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre
villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer
vid samma typ av avtal.

1

Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.

2

Balken omtryckt 1995:974.

SFS 1998:1483

Utkom från trycket
den 11 december 1998

2

SFS 1998:1475–1511

background image

2

SFS 1998:1483

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

14 kap.

21 §

Om det behövs för att trygga förvaltningen, får överförmyndaren

1. begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, utöver

vad som följer av 8 §,

2. bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värde-

pappersinstitut enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse eller ett mot-
svarande utländskt institut som är underkastat en offentlig reglering som vä-
sentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut här i
landet, och

3. genom meddelande till den som skall betala pengar till den enskilde be-

stämma att pengarna skall sättas in hos bank.

Meddelas beslut enligt första stycket 2, skall ställföreträdaren träffa avtal

med värdepappersinstitutet på villkor som överförmyndaren har godkänt. I
fråga om rättigheter som registreras enligt lagen (1998:1479) om konto-
föring av finansiella instrument får ställföreträdaren, i stället för att träffa ett
avtal om förvaring och förvaltning, på konto i avstämningsregister låta re-
gistrera eller, om rättigheten förvaltas av någon som har medgivande som
förvaltare enligt den lagen, till denne anmäla att ställföreträdaren endast med
överförmyndarens tillstånd får överlåta eller pantsätta rättigheten eller upp-
bära på rättigheten belöpande kapitalbelopp.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring

och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre
villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer
vid samma typ av avtal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.