SFS 2010:862 Lag om ändring i föräldrabalken

100862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 11 § föräldrabalken2 ska ha

följande lydelse.

16 kap.

11 §

3

När en omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar till

ett värde överstigande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, ska den som
ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning sätta in
medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen
inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmarknads-

företag ska även gälla

1. försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den omyn-

dige har rätt till,

2. pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om indivi-

duellt pensionssparande,

3. Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt brotts-

skadelagen (1978:413),

4. huvudman vid utbetalning av skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen

(2010:800), och

5. myndighet som betalar ut ersättning med anledning av skadestånds-

anspråk mot staten.

Om betalningen avser en periodisk förmån, gäller skyldigheten att betala

till bank eller kreditmarknadsföretag endast när den första utbetalningen
görs.

När utbetalning enligt första eller andra stycket görs, ska den som ombe-

sörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och överförmyn-
daren. En sådan anmälan ska också göras om en omyndig på grund av arv
eller testamente har fått värdehandlingar till ett värde som överstiger i första
stycket nämnt belopp eller med villkor om att värdehandlingarna ska stå
under särskild överförmyndarkontroll.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2008:910.

SFS 2010:862

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:862

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bestämmelserna i första–fjärde styckena gäller inte vid utbetalning av

medel som den omyndige får förvalta själv. Andra–fjärde styckena gäller
inte heller om utbetalning görs från försäkring som har tagits inom ramen för
en rörelse.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också vid betalning eller ut-

givande av värdehandlingar till någon för vilken det har förordnats god man
med uppgift att förvalta egendom eller för vilken det har förordnats förval-
tare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. När det gäller huvudmans utbetalning av skadestånd som hänför sig till

kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och
svenskundervisning för invandrare gäller 16 kap. 11 § i dess äldre lydelse till
utgången av juni 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.