SFS 2010:1204 Lag om ändring i lagen (2010:862) om ändring i föräldrabalken

101204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:862) om ändring i
föräldrabalken;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 11 § föräldrabalken i

stället för dess lydelse enligt lagen (2010:862) om ändring i nämnda balk
ska ha följande lydelse.

16 kap.

11 §

När en omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar till ett

värde överstigande ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, ska den
som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning
sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att
medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmark-

nadsföretag ska även gälla

1. försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den omyn-

dige har rätt till,

2. pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om indivi-

duellt pensionssparande,

3. Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt brotts-

skadelagen (1978:413),

4. huvudman vid utbetalning av skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen

(2010:800), och

5. myndighet som betalar ut ersättning med anledning av skadestånds-

anspråk mot staten.

Om betalningen avser en periodisk förmån, gäller skyldigheten att betala

till bank eller kreditmarknadsföretag endast när den första utbetalningen
görs.

När utbetalning enligt första eller andra stycket görs, ska den som om-

besörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och över-
förmyndaren. En sådan anmälan ska också göras om en omyndig på grund
av arv eller testamente har fått värdehandlingar till ett värde som överstiger i
första stycket nämnt belopp eller med villkor om att värdehandlingarna ska
stå under särskild överförmyndarkontroll.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1204

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1204

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bestämmelserna i första–fjärde styckena gäller inte vid utbetalning av

medel som den omyndige får förvalta själv. Andra–fjärde styckena gäller
inte heller om utbetalning görs från försäkring som har tagits inom ramen
för en rörelse.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också vid betalning eller utgi-

vande av värdehandlingar till någon för vilken det har förordnats god man
med uppgift att förvalta egendom eller för vilken det har förordnats
förvaltare.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.