SFS 2011:454 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2011:454 Lag om ändring i föräldrabalken
110454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 5 § och 14 kap. 5 §

föräldrabalken

2 ska ha följande lydelse.

13 kap.

5 §

3

Den omyndiges tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren pla-

ceras i

1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kom-

mun,

2. skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska skeppshypotekskassan

eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett
annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som
väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kre-
ditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldför-
bindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga ford-
ringsägare, eller

3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig
reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värde-
pappersfonder här i landet.

Den omyndiges tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lå-

nas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom
inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.

14 kap.

5 §

4

Den enskildes tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren place-

ras i

1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kom-

mun,

1 Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2004:300.

4 Senaste lydelse 2004:300.

SFS 2011:454

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:454

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

2. skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska Skeppshypotekskassan

eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett
annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som
väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kre-
ditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuld-
förbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga ford-
ringsägare, eller

3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig
reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värde-
pappersfonder här i landet.

Den enskildes tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lånas

ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom
sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.