Kungörelse (1962:514) angående indrivning i Danmark,Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1962:514
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:753
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Familjerätt / Kungörelse (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
SFS nr:

1962:514
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1962-09-21
Ändrad: t.o.m. SFS

2006:753
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Framställning om verkställighet i Danmark, Finland, Island eller Norge enligt den nämnda konventionen får, om sökanden vistas här i riket eller den åberopade exekutionstiteln (dom, beslut eller förbindelse) har tillkommit här, lämnas in till Kronofogdemyndigheten.

Vistas sökanden i en annan fördragsslutande stat än Sverige, får framställning i stället göras hos en myndighet i den staten enligt där utfärdade föreskrifter. Vad nu sagts gäller också om exekutionstiteln tillkommit i en annan fördragsslutande stat än Sverige. Förordning (2006:753).

2 §   Vid framställning, som göres enligt 1 § första stycket, skall fogas den exekutionstitel som åberopas. Dom bör vara försedd med lagakraftbevis. Tillika bör uppgivas, huruvida någon del av beloppet guldits och när det skett.

Handling, som är avfattad på finska eller isländska språket, skall vara åtföljd av bestyrkt översättning i erforderliga delar till svenska, danska eller norska språket.

3 §   Framställningen skall översändas av Kronofogdemyndigheten, om verkställigheten skall ske

i Danmark: till Restanceindrivelsemyndigheden,
i Finland: till behörig utmätningsman eller, om det är ovisst vilken utmätningsman som är behörig, till Justitieministeriet,
i Island: till Justitieministeriet, eller

i Norge: till Folketrygdkontoret for utenlandssaker.

Till framställningen skall bifogas exekutionstiteln och en redogörelse för vad sökanden uppgivit om tidigare betalningar.

Om exekutionstiteln har tillkommit här i landet, skall Kronofogdemyndigheten se till att handlingen uppfyller de villkor för verkställighet som föreskrivs i artikel 1 av konventionen och lämna den utländska myndigheten meddelande om detta. Om en sådan framställning avser bidrag som skall räknas upp enligt särskilda bestämmelser om detta, skall Kronofogdemyndigheten också ange vilka belopp som skall betalas.

Om inte särskilda skäl talar emot det, bör Kronofogdemyndigheten begära att mottagna belopp sänds direkt till sökanden och att vidare skriftväxling i ärendet sker med denne. Förordning (2006:753).

4 §   Allmän försäkringskassa, som för indrivning av utgivet bidrags förskott vill erhålla verkställighet i Danmark, Finland, Island eller Norge jämlikt konventionen, må göra framställning härom, förutom i den ordning som angives i 1 §, direkt hos myndighet i den stat, där verkställigheten skall ske. Framställningen sändes till den myndighet i sagda stat som sägs i 3 § första stycket. Vad i 2 § stadgas skall härvid äga motsvarande tillämpning.

Då försäkringskassa gör framställning om erhållande av verkställighet efter vad i 1 § första stycket eller härovan i denna paragraf sägs, skall kassan, därest utgivet förskott överstiger det belopp som angives i exekutionstiteln eller om underhållsbidragets belopp icke framgår av exekutionstiteln, lämna uppgift om hur förskottet beräknats. Förordning (1976:814).
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.