SFS 2014:913 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

140913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 8 § lagen (1904:26 s. 1) om

vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

2

ska ha följande lydelse.

3 kap.

8 §

3

En ansökan av en make om att ett utländskt beslut om upplösning av

äktenskap ska gälla eller inte gälla i Sverige görs till den tingsrätt som rege-
ringen föreskriver. Innan tingsrätten prövar frågan ska den andra maken ges
tillfälle att yttra sig över ansökan, om det kan ske.

Ett beslut som inte innebär att det utländska beslutet ska gälla hindrar inte

att frågan prövas på nytt.

Vid handläggning i domstol av ett ärende som avses i första stycket tilläm-

pas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1971:797.

3 Senaste lydelse 1973:942.

SFS 2014:913

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.