SFS 1973:942

730942.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:942 Lag

Utkom från t rycket

ändring 1 lagen (1904: 26 s. 1) om vissa int erna-

den 20 dec. 1973 tionclla

rättsförhållanden rörande äktenskap

och förmynderskap;

utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om lagen (1904: 26

s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och
förmynderskap2,

dels att 2 kap. och 7 kap. 4 a § skall upphöra att gälla,

' Prop. 1973:158, LU 42 , rskr 3 64,

2 S enaste lydelse av lagens rubrik 1971: 797.

Senaste lydelse av 2 kap. 1 § 1915: 436

Senaste lydelse av 2 kap. 2 § 1915: 436

1898

Senaste lydelse av 7 kap. 4 a § 1964: 727

¬

background image

• dels att 1 kap. 1—9 §§, 3 kap. 1—1 §§, 7 kap. 1—4 och 5 §§ samt

'SFS 1973:942

rubriken till 3 kap. skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas fem nya paragrafer, 3 kap. 8—12 §§, av

nedan angivna lydelse.

1 kap.

1 § Vill någon ingå äktenskap inför svensk myndighet, prövas hans,

rätt därtill enligt lagen i den stat där han är medborgare, om ej annat

följer av vad som sägs här nedan.

2 §3 Svensk medborgare, som sedan minst två år har hemvist i främ- •
mande stat, äger få sin rätt att ingå äktenskap prövad enligt lagen i den»
främmande staten, om den med vilken han avser att ingå äktenskap med-"
ger det.

Motsvarande gäller utländsk medborgare, som sedan minst två år"

^har hemvist här i riket eller i annan främmande stat än den han till­

hör.

'

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan för visst

fall förordna, att svensk lag får tillämpas beträffande utländsk medbor­

gare, som ej har hemvist här i riket sedan minst J;vå år.

3

Även om rätten att irigå äktenskap skall prövas enligt främ­

mande låg, gäller att

1. den som är under femton år ej får ingå äktenskap utan tillstånd

av länsstyrelsen,

2. äktenskap ej får ingås mellan släktingar i rätt upp- och nedsti­

gande led eller mellan helsyskon,

3. den soin "vårit gift får ingå nytt äktenskap endast om det förra.

äktenskapet blivit upplöst genom beslut, som skall gälla här-i riket, eller >
andra maken avlidit.

'

-

4 §5 När äktenskap skall ingås inför svensk myndighet här i riket, >
tillämpas svensk lag i fråga om vigseln.

5 §0 Könungen kan bestämma, att med diplomatisk eller konsulär

tjänst eller med befattning som präst skall vara förenad behörighet att,
i främmande stat förrätta vigsel enligt svensk lag. Konungen kan även •

genom särskilt förordnande tillerkänna lämplig person sådan behörig­
het.

Vad som i svensk lag föfeskrives om verkan av att vigselförrättare

förfarit oriktigt vid'Vigsel här i riket eller överskridit sin behörighet äger

motsvarande tillämpning, när svensk vigselförrättare viger i främmande j
stat.

6 § Den som enligt främmande lag är behörig att förrätta vigsel får

i fall som Konungen bestämmer viga här i riket med tillämpning av
nämnda lag.
" Senast clydelse 1947:188.

* Se naste lydelse 1968: 759.

' Senaste lydelse 1968: 759.

« S enaste lydelse 1959: 252.

1899

¬

background image

I

SFS 1973:942

7 §'^ Äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses gil­

tigt till formen, om det är giltigt i den stat där det ingicks. Har äkten­
skap ingåtts inför diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller annan,

som av främmande stat fÖrordnats att förrätta vigsel i annan främmande
stat, anses äktenskapet också giltigt till formen, om det är giltigt i den
stat som meddelat förordnandet.

Även i annat fall än som avses i första stycket skall äktenskap som

ingåtts utom riket anses giltigt till formen, om det är giltigt i den eller

de stater dar mannen och kvinnan voro medborgare.

8 §8 Äktenskap, som skulle vara ogiltigt på grund av formfel, kan

godkännas av Konvmgen på ansökan av mannen eller kvinnan eller, om

någondera avlidit, av arvinge till den avlidne. Sådant godkännande får
lämnas endast om synnerliga skäl föreligga.

9 § Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan med­

dela särskilda föreskrifter om sättet för hindersprövning i fråga om
sådan vigsel enligt svensk lag som avses i detta kapitel.

I 3 kap. Om äktenskapsmål m. m»

1 §1® Äktenskapsmål äro mål om äktenskapsskillnad och inål däri

tvisten är, huruvida man och kvinna ärö förenade i äkterlskap med

varandra.

2 §11 Äktenskapsmål får upptagas av svensk domstol, om

1. båda makarna äto svenska medborgare,

2. käranden är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller

tidigare haft hemvist här sedan han fyllt aderton år,

3. käranden ej är svensk medborgaire men har nemVist här i riket

sedan minst ett år,

4. svaranden har hemvist här i riket,

5. saken rör ogiltighet av vigsel som förrättats av svensk myndig­

het,

6. i annat fall än som ävses i 1—^5 Ko nutigen eller myndighet som

Konungen bestämmer finner skäl att talan prövas här i riket; under för­
utsättning att endera måken är svensk medborgare eller käranden ej kan

få sin talan prövad i den stat där han är medborgare.

3 §12 Är svensk domstol behörig att upptaga talan av ena mäken, kan
domstolen också upptaga talan av andra makeri till gemensam hand­
läggning.

1900

' Senaste lydelse 1915:436.

® Senaste lydelse 1959:252.

® Senaste lydelse av rubriken 1915: 436.

1° Senas te lydelse 1915; 436.

" Senaste lydelse 1915:436,

1® Senaste lydelse 1949; 384.

¬

background image

4

Talan om äktenskapsskillnad pröv^ enligt svensk lag i den mån

SFS 1973:942

ej annat följer av vad som föreskrives här nedan.

Äro båda makarna utländska medborgare och har ej någondera hem­

vist här i riket sedap minst ett år, får ipke mot makes bestridande dömas
till äktenskapsskillnad, om grund till äktenskapets upplösning ej före­
ligger enligt lagen i stat där makarna eller någondera av dem är med­

borgare.

Äro i annat fall än som sägs i andra stycket båda makarna utländska

medborgare och åberopar ena maken att grund till äktenskapets upp­

lösning saknas enligt lagen i det land där han är medborgare, får ej
dömas till äktenskapsskillnad, om det med hänsyn till samma makes

eller gemensamma barns intressen föreligger särskilda skäl däremot,

5

Ändring beträffande medborgarskap eller hemvist som äger rum

sedan talan väckts medför ej hinder att talan prövas. Sådan ändring kan

ej heller medföra hinder mot äktenskapsskillnad enligt 4 § andra eller
tredje stycket.

6 §15 Frågor angående vårdnaden om och underhåll till barn få upp­

tagas i äktenskapsmål. Om barnet vistas här i riket skola sådana frågor

alltid prövas enligt svensk lag.

7 §15 Beslut om äktenskapsskillnad, som meddelats i främmande stat,

skall gälla här i riket, om det med hänsyn till makes medborgarskap

eller hemvist eller annan anknytning förelåg skälig anledning att talan
prövades i den främmande staten.

Har make ingått nytt äktenskap sedan beslut om äktenskapsskillnad

meddelats i främmande stat, skall det tidigare äktenskapet, även om
beslutet ej blir gällande här i riket enligt första stycket, anses upp­

löst genom beslutet, om ej andra maken visar, att den omgifte för­

farit uppenbart otillbörligt mot honom.

Om erkännande här i rikpt av äktenskapsskillnad eller hemskillnad

som meddelats i viss främmande stat finnas särskilda bestämmelser.

8 § På ansökan av make prövar Svea hovrätt himivida beslut om upp­

lösning av äktenskap, som meddelats i främmande stat, skall gälla här
i riket. Innan hovrätten prövar frågan skall andra maken beredas till­
fälle att yttra sig över ansökningen, om det kan ske.

Beslut, som ej innebär att det i den främmande staten meddelade be­

slutet skall gälla, utgör icke hinder mot ny prövning av frågan.

9 § Beslut om äktenskapsskillnad, som meddelats i främmande stat,

får ej tillämpas utan föregående prövning enligf 8 §, när make vill

Ingå nytt äktenskap, såvida icke båda makarna eller endera pv dem
var medborgare i den staten.

Konungen kan dock förordna, att beslut om äktenskapsskillnad som

meddelats i viss främmandd stat får tillämpas utan sådan prövning,
även om ingendera av makarna var medborgare där.

" Senaste lydelse 1915: 436.

Senaste lydelse 1915:436.

Senaste lydelse 1915: 436.

" Senaste lydelse 1915:436.

1901

¬

background image

SFS 1973:942

10 § Har i. främmande stat meddelats slutligt beslut om hävande av (

sammanlevnaden mellan makar och ha makarna därefter levat åtskilda ;

minst sex månader och ej återupptagit sammanlevnaden, kan. äkten­

skapsskillnad erhållas enligt svensk lag utan föregående betänketid.

11 § Är äktenskapsmål anhängigt i främmande stat och anhängiggöres

här i riket sådant mål mellan samma parter, kan rätten förordna, att
detta mål skall vila tills vidare, om det kan antagas att beslut i det
förra målet blir gällande här i riket.

Beslut, varigenom talan i äktenskapsmål ogillats i främmande stat,

utgör ej hinder att saken prövas här i riket.

12 § Är äktenskapsmål anhängigt i främmande stat, får här i riket

efter vad som finnes skäligt meddelas förordnande som avses i 15 kap.
11 § giftermålsbalken samt 20 kap. 10 och 12 §§ föräldrabalken. Sådant
förordnande kan när som helst återkallas.

7 kap.

> • . •

1 § Skall lagen i främmande stat tillämpas på grund av att någon

äger medborgarskap där och finnas i den staten flera gällande rätts­

system, bestämmes tillämpligt rättssystem enligt de regler som gälla i
samma stat. I avsalcnad av sådana regler tillämpas det rättssystem till

vilket han har den närmaste anknytningen.

2 §1''^ Den som är bosatt i viss stat anses vid tillämpning av denna lag
ha hemvist där, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet
och omständigheterna i övrigt måste anses stadigvarande.

3 §18

tillämpning av denna lag likställes statslös person med med­

borgare i den stat där han har hemvist eller, om han saknar hemvist,

där han har sin vistelseort och politisk flykting med medborgare i den
stat där han har hemvist.

1902

4 §10 Bestämmelse i främmande lag eller beslut som meddelats av

myndighet i främmande stat får ej tillämpas, om det skulle vara uppen­
bart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket.

5 §20 Konungen äger, efter avtal med Danmark, Finland, Island och

Norge eller med en eller flera av dessa stater, stadga avvikelser från

de i denna lag givna bestämmelser om internationella rättsförhållanden

rörande äktenskaps ingående, äktenskapsskillnad, förmynderskap för
underåriga och omyndigförklarade så ock i öyrigt meddela föreskrifter
i dessa hänseenden.

Efter avtal med annan stat än nu är sagt äger Konungen, med avse­

ende å undersåtar i fördragsslutande stat, stadga avvikelser från de i
4 och 5 kap. meddelade bestämmelserna.

" Senaste lydelse 1964: 727.

" Senaste lydelse 1934: 50.

" Senaste lydelse 1915: 436.

-

Senaste lydelse 1971: 797.

¬

background image

Skall, enligt de i viss främmande stat gällande allmänna reglerna om

SFS 1973: 942

jntemationella rättsförhållanden, lagen i den stat, där hemvistet är, äga

tillämpning med avseende å omyndighetsförklaring och anordnande av

förmynderskap för underårig och omyndigförklarad, äger ock Konungen

förordna beträffande undersåtar i den staten, vilka hava hemvist

här i riket, att omyndighetsförklaring må ske och förmynderskap anord­
nas enligt svensk lag, samt i fråga om svenska undersåtar, vilka hava

hemvist i den främmande staten, att omyndighetsförklaring må ske
och förmynderskap anordnas i den främmande staten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

2. Genom lagen upphäves lagen (1915: 437) om äktenskaps ingående

i vissa fall inför svensk myndighet i utlandet och lagen (1964: 726) om
svensk domstols prövning av äktenskapsmål i vissa fall,

3. Har före ikraftträdandet talan i äktenskapsmål väckts vid svensk

domstol, som enligt äldre lag var behörig att pröva sådan talan, får

talan prövas även om domstolen ej är behörig enligt 3 kap. 2 § i den
nya lydelsen.

4. Har svensk domstol dömt till hemskillnad, får talan om därpå

följande äktenskapsskillnad upptagas av svensk domstol utan hinder av

att domstolen icke är behörig enligt 3 kap. 2 § i den nya lydelsen, under
förutsättning att talan väcks före utgången av juni 1975 eller, om dom

på hemskillnad vunnit laga kraft efter utgången av år 1973, inom 18
månader från det så skedde.

CARL GUSTAJF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.