SFS 1976:1120

761120.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i ^

Sll

SFS 1976:1120 Lag

Utkom frrtn tr ycket

den IS» lanuari 1477

om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-

skap;

i

2390

utfärdad den 15 december 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i frå ga om lagen (1904:26 s. I) om

vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-

skap-

dels att i I ka p. 2. 5, 6. 8 och 9 §§, 3 kap. 2 och 9 §§ samt 7 kap. 5 § ordet

"Konungen" skall bytas ut mot "regeringen".

dels att i 5 kap. 5 § ordet "ämbetsman" skall bytas ut mot "tjänste­

man".

dels att 3 kap. 12 §. 4 kap. i § samt 5 kap. I och 4

skall ha nedan an­

givna lydelse.

3 kap.

12 §" Är äktenskapsmål anhängigt i fr ämmande stat. får här i rik et efter

vad som finnes skäligt meddelas förordnande som avses i 15 kap. 11 § gif-

' Prop. 1976/77: 32, LU 13. rskr65.

^ -Se naste lydelse av

I kap, 197 3:942

3 kap. 1973:942

5 kap. 5 § 1 924: 340

7 kap. 5 § 1973:942

lagens rubrik 197 1: 797

^ Senaste lydelse 1973:942.

^

f-

••

¬

background image

termålsbalken samt 6 kap. 13 § och 7 kap. 12 § för äldrabalkcn. Sådant för­

ordnande kan när som helst återkallas.

SFS 1976:1120

4 kap.

1 §•• Vad i svensk lag är stadgat om förmynderskap för underårig skall
äga tillämpningjämväl i avseende å underårig svensk undersåte, som ej har

hemvist inom riket. Varder förmynderskap för sådan underårig anordnat i

främmande stat, där han har hemvist, må dock rätten, såframt ej särskilda

omständigheter påkalla, att föiTnynderskap är anordnat här i rik et, besluta,
att förmynderskap ej skall vara anordnat enligt svensk lag.

Regeringen äger beträffande förmynderskap för underåriga svenska un­

dersåtar, som hava hemvist i fr ämmande stat, meddela särskilda bestäm­

melser angående vården av underårigs värdehandlingar, så ock förordna

svensk diplomatisk eller konsulär tjänsteman att vara överförmyndare.

Regeringen prövar fråga om entledigande av sådan överförmyndare.

Förmynderskap som avses i fö rsta stycket och som är anordnat enligt

svensk lag skall vara inskrivet vid Stockholms tingsrätt. Ersättning till
överförmyndare beträffande sådant förmynderskap utgår av statliga medel
enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Detsamma gäller ersättning

till förmyndare i den mån ersättningen ej enligt 15 kap . 19 § förä ldrabalken
skall utgå av den omyndiges medel.

5 kap.

1 §•' Vad i s vensk lag är stadgat om omyndighetsförklaring och om för­

mynderskap för omyndigförklarade skall äga tillämpningjämväl i avse ende

å svensk undersåte, som ej har hemvist inom riket. Varder förmynderskap
anordnat i främ mande stat för svensk undersåte som där har hemvist men

som är förklarad omyndig här i ri ket eller om vars försättande i o myndig­
het här är fråga, må dock rätten, såframt ej särskilda omständigheter på­
kalla, att förmynderskap är anordnat här i riket, besluta, att förmynder­

skap ej skall vara anordnat enligt svensk lag.

Regeringen äger beträffande förmynderskap för omyndigförklarade

svenska undersåtar, som hava hemvist i frä mmande stat, meddela särskil­
da bestämmelser angående vården av omyndigs värdehandlingar, så ock

förordna svensk diplomatisk eller konsulär tjänsteman att vara överför­

myndare. Regeringen prövar fråga om entledigande av sådan överförmyn­

dare.

Förmynderskap som avses i f örsta stycket och som är anordnat enligt

svensk lag skall vara inskrivet vid Stockholms tingsrätt. Ersättning till
överförmyndare beträffande sådant förmynderskap utgår av statliga medel
enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Detsamma gäller ersättning
till förmyndare i den mån ersättningen ej enligt 15 kap. 19 § föräldrabalken
skall utgå av den omyndiges medel.

•• Senaste lydelse 1924:3 40.

Senaste lydelse 1924: 340.

2391

¬

background image

SFS 1976:1120

4 §•' Skall i visst fall svensk lag ej äga tillämpning beträffande omyndig­

hetsförklaring av någon, som vistas här i riket, eller är ännu ej utrett, om

det skall ske, äge likväl rätten, om dröjsmål uppenbarligen skulle medföra
fara, förordna, att han skall vara omyndig under tiden intill dess vård om

hans angelägenheter anordnats i enligh et med lagen i hans hemland eller
rätten meddelat dom, så ock för samma tid förordna förmyndare. I avseen­

de å förordnande, varom nu ä r sagt, skall vad i 10 kap. 14 §. 11 kap. 15 §
andra stycket och 20 kap. 11 § föräldrab alken är stadgat äga motsvarande

tillämpning.

Är förmynderskap anordnat enligt lagen i främmande stat. må ock i

trängande fall god man enligt svensk lag förordnas att vårda den omyndi­
ges angelägenheter.

Denna lag träder i kraf t två veckor ef ter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De nya be­

stämmelserna om ersättning till överförmyndare och förmyndare tillämp as
för tiden från och med den 1 januari 1976.

På regering ens vägnar

SVEN ROMANUS

" Senaste lydelse 1969:266.

Staffan Magnusson
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.