SFS 1987:795

870795.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:795

öfti ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella

Ulkom från trycket

rättsförhållanden rörande äktenskap och

den 9 juii i987

förmynderskap;

utfärdad den 11 juni 198 7.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 12 § lage n (1904; 26 s. 1)^

om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyn­
derskap skall ha följande lydelse.

3 kap.
12

Är äktenskapsmål anhängigt i främman de stat, får här i riket efter

vad som finnes skäligt meddelas beslut som avses i 14 k ap. 7 och 8 §§

äktenskapsbalken samt 6 kap. 20 § och 7 k ap. 15 § föräldrabalken. Sådant

beslut kan när som helst återkallas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:86, LU 26, rskr. 247.

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1971 : 797.

' Senaste lydelse 1976: 1120.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.