SFS 1988:1322

881322.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1322

om ändring i lagen (1904; 26 s.l) om vissa Internatio-

Utkom från trycket

nella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyn- den i6 december i988

derskap;

utfardad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 ka p. 1 -

6 och 8 §§, 7 kap. 5 §

samt rubriken till 5 kap. lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap^ skall ha följande

lydelse.

5 kap. Om fbrvaltarskap enligt föräldrabalken m. m.^

1

Vad i svensk lag är stadgat om förvaltarskap skall äga tillämpning

jämväl i avseende å svensk undersåte, som ej har hemvist inom riket.
Varder förmynderskap anordnat i fr ämmande stat för svensk undersåte,

som där har hemvist men som har förvaltare här i riket eller beträffande

vilken ansökan om förordnande av förvaltare har gjorts, må dock rätten,

såframt ej särskilda omständigheter påkalla, att förvaltarskap är anordnat

här i ri ket, besluta, att förvaltarskap ej skall vara anordnat enligt svensk

lag.

Regeringen äger beträffande förvaltarskap för svenska undersåtar, som

hava hemvist i främmande stat, meddela särskilda bestämmelser angående
vården av värdehandlingar, så ock förordna svensk diplomatisk eller kon­

sulär tjänsteman att vara överförmyndare. Regeringen prövar fråga om
entledigande av sådan överförmyndare.

Förvaltarskap som avses i första stycket skall vara inskrivet vid Stock­

holms tingsrätt. Ersättning till överförmyndare beträffande sådant förval­
tarskap utgår av statliga medel enligt bestämmelser som regeringen med­
delar. Detsamma gäller ersättning till förvaltare i den mån ersättningen ej
enligt 15 kap . 21 § föräldrabalken skall utgå av den enskildes medel.

2 §' Har ansökan gjorts om att förvaltare skall förordnas för utländsk

undersåte, som har hemvist här i rike t, inhämte rätten, genom bemedling

av ministern för utrikes ärendena, huruvida förmynderskap kommer att

anordnas enligt den främmande statens lag. Upplyses det, att sådant

förmynderskap icke kommer att anordnas, eller erhålles ej svar inom sex
månader, får förvaltare förordnas enligt svensk lag.

3 §' Är svensk undersåte förklarad omyndig i främmande stat, kan
omyndighetsförklaringen hävas jämväl här i riket. Härvid tillämpas vad
som i svensk lag är föreskrivet om upphörande av förvaltarskap.

Har förvaltarskap anordnats här i riket för undersåte i främm ande stat,

•Prop. 1988/89:14, LU9, rskr. 10,

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1971; 797.

' Senaste lydelse av kapitelrubriken 1924:340.

'Senaste lydelse 1976:1120.

' Senaste lydelse 1924:340.

' Senaste lydelse 1924:340.

2937

¬

background image

\

SFS 1988:1322

men varder förmynderskap för honom anordnat enligt den främmande

statens lag, skall den här förordnade förvaltaren entledigas.

4 §' Skall i visst fal l svensk lag o m anordnande av förvaltarskap ej ä ga
tillämpning beträffande någon, som vistas här i riket, eller är ännu ej

utrett, om det skall ske, äge likväl rätten, om dröjsmål uppenbarligen

skulle medföra fara, meddela förordnande enligt 11 ka p. 18 § föräldrabal-

ken under tiden intill dess vård om hans angelägenheter anordnats i

enlighet med la gen i hans hemland eller rätten slutligt prövat frågan enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken.

Är förmynderskap anordnat enligt lagen i främmande stat, må ock i

trängande fall god man en ligt svensk lag förordnas att vårda den om yndi­

ges angelägenheter.

5 §* Om omyndighetsförklaring, som meddelats av behörig utländsk

myndighet, skall genom svensk domstols försorg, på begär an, kungörelse
införas i Post- och Inrikes Tidningar. Den utländs ka myndighetens behö­
righet skall styrka s genom intyg av här i riket anställ d diplomatisk eller
konsulär tjänsteman eller av svensk diplomatisk eller konsulär tjänsteman.

Vad i första s tycket sägs skall äga motsvarande tillämpning, då behörig

utländsk myndighet har hävt en omyndighetsförklaring eller beslutat att

ett förvaltarskap skall upphöra.

6 §' Är förmynderskap för omyndigförklarad efter vad ovan sägs anord­

nat i enlighet med utländsk lag, skall vad i 4 kap. 5 § är stadgat i avseende å
underårig äga motsvarande tillämpning. Den omyndigförklarades behörig­
het enligt svensk lag skall därvid anses motsvara behörigheten för den som
har förvaltare utan begränsning av förvaltaruppdraget.

Har omyndighetsförklaringen kungjorts efter vad i detta kap. 5 § är sagt,

må dock den, mot vilken den omyndigförklarade här i riket företagit
rättshandling, icke åberopa, att han ej ägde e ller bort äga känn edom om

omyndighetsförklaringen.

Den som är om yndigförklarad i en lighet med utlän dsk lag är här i rik et

likställd med en pers on som har förvaltare utan begränsning av förvaltar­

uppdraget när det gäller behör ighet att inneha uppdrag oc h befattningar

samt att bedriva tillståndspliktig verksamhet.

8 §'» Anordnas här i riket förvaltarskap för svensk undersåte som har

hemvist i främmande stat, göre rätten ofördröjligen anmälan därom till
ministern för utrikes ärendena.

2938

7 kap.
5 §" I förhållande till Danmark, Finland, Island och Norge finns särskil­

da bestämmelser i förordningen (1931:429) om vissa rättsförhållanden

rörande äktenskap, adoption och förmynderskap och i lag en (1988:1321)

' Senaste lydelse 1976: 1120.

'Senaste lydelse 1977:657.

' Senaste lydelse 1924; 340.

"• Senaste lydelse 1924; 340.

" Senaste lydelse 1976; 1120.

/

¬

background image

om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken

SFS 1988:1322

m.m.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.