SFS 1977:657

770657.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:657

Lag

Utkom från trycket

om ändHng i lagen (1904:26 s. I) om vissa interna tionella

den 13 sept 1977

rättsförhållanden rörande äktenskap och

förmynderskap;

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrives att i 5 kap. 5 § lagen (190 4:26 s. 1)

om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och för-

mynderskap^ orden "allmänna tidningarna" skall bytas ut mot " Post- och
Inrikes Tidningar".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

På regeringens vägnar

r,

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lam be

(Justitiedepartementet)

f;.

' Prop. 1976/77:63. KU 45, rskr 336.

^ Sena.stc lydelse av

5 kap. 5 0 1976:1120

1614

lagens rubrik 1971:797

•n

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.