SFS 1968:759

680759.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1968 . Nr 759

1937

Nr 759

Lag

sBgåenäe ändrad lydebe av 1 kap. 3 och 4 §§ lagen den 3 joB 1904 (nr 26

6,1) om vissa intemarionella rättsförhällanden rörande äktenakap,

förmynderskap och adoption;

given Sbckholms sloti den 13 d ecember 1968.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ventlcs Konung, gora v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, fmmit

gott förordna. att 1 kap. 3 och 4 §§ lagen den 8 juli 1904 om vissa internalio-

jielia rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption^

skall erliålla ändrad Ij-'delse pä sätt nedan anges.

1 KAP,

3 §.

Intyg att svensk undersåte, som vill,träda i äktenskap inför utländsk myn­

dighet, enligt svensk lag äger det äktenskap ingå, utfärdas av svensk myn­

dighet enligt be stämmelser som meddelas av Konungen,

Konungen äger även meddela bestämmelser om hur utländsk undersåte,

som vill inför svensk myndighet träda i äktenskap, må styrka, att hinder mot

äktenskapet ej är för handen.

4 §.

Vad svensk lag stadgar om prövning av hinder mot äktenskap, så ock i

övrigt om formen för äktenskaps ingående, skall äga tillämpning även för det

fall a tt utländsk undersåte vill inför svensk myndighet här i riket träda i

ahtenshap.

Innehåller främmande

lag stadgad,

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969.
Det alla som vederbör hava sig höfsamligen att efterrätta. Till yttermera

^sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta l åtit.

Stockholms slott den 13 december 1968.

GUSTAF ADOLF

^liedep^u-lemcntet)

LENNART G E»ER

I Prop. t968:130; ILU 49; Rskr 394.

lydelse av 1 kap. 3 och 4 §§ se 1915^ 4364

i

1

p; 1 '

X

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.