SFS 1969:266

690266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 266

Lag

om ändring i lagen den 8 jnK 1904 (nr 26 s. I) om vissa internationella

rältsförliållanden rörande äktensliap, förmynderskap och adoption;

gwcn Stockholms slott den 29 maj 1969 .

V i GUSTAF A DOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d c s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 5 kap. 4 § lagen den 8 juli 1904 om vissa internationella

rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption^ skall

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

5 KAP.

4 §.

. Skall i \isst fall svensk lag ej äga tillämpning beträffande omyndighets­

förklaring av någon, som vistas här i riket, eller är ännu ej utrett^ om det

skall ske, age likväl rätten, om dröjsmål uppenbarligen skulle medföra fara,

förordna, a tt han skall vara omyndig under tiden intill dess vård om hans

angelägenheter anordnats i enlighet med lagen i hans hemland eller rätten

I Prop. 19r>D:.14; ILU 38; Rskr 283.

^ Senaste lydelse av 21 kap. 12 5 se 1946:827.

^ Prnp. 1909:44; ILU 38; Rskr 283,

"^"3stc lydelse av 5 kap. 4 § se 1949:384.

¬

background image

578

1909 • Nr 266

.nrlrlplat dom så ock för saiiima tid förordna förmyndare. I avseende • •

TrXnd "arom nu är sagl, skall vad i 20 kap. 20 §. 20 § andra sl« ,

och 40 § föräldrabalken är stadgat aga motsvarande tillampmng.

Är förmynderskap

omyndiges angelägenheter.

Denna lag träder i Icraft den 1 januari 1971. I den män Konungen för

ordnar att lagen den 29 maj 1969 (nr 257) om ändring i föräldrabalken skall

gälla från tidigare tidpunkt, skall dock även förevarande lag gälla från den

lidpunkten.

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att eflerrätla. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt kungl. sinjn

bekräfta låtit.

°

Stockbohns slott den 29 maj 1969.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN K UNG

26G, 3 /. niK. Sloekholni 19G!). Kungl. Boldryckcrlct, P. A. Norstedt & Söner

L

¬

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1969 • Nr 267

Uttöm från trycket den 10 jnni 1969

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.