SFS 1969:721

690721.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 721

Lag

otn ändring i lagen (1904; 26 s. 1) om vissa internationella rätts-

förliållanden rörande äktenskap, fÖrmynderskap ocb adoption;

given Stockholms slotl den 1 7 december lÖGO.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d o s Konung, göra v e t e r 11 g t: att Vi, m ed riksdagen^, funnit

goU förordna, att 7 kap. 5 § lagen (1904: 26 s. 1) om vissa internationella

rättsförhållanden rörande äktenskap, fÖrmynderskap och adoption skall

ha nedan a ngivna lydelse.

7 KAP.

5 §.2

Konungen äger, efter avtal med Danmark, Finland, Island och Norge eller

med en eller flera av dessa stater, stadga a\TdkeIser från de i denna lag

givna besliimmelser om internationella rättsförhållanden rörande äkten­

skaps ingående, återgång av äktenskap, äktenskapsskillnad, hemskillnad,

fÖrmynderskap f ör underåriga och omymdigförklarade så ock i ö^rrigt me d­

dela föreskrifter i dessa hänseenden samt beträffande internationella rätts-

förliållanden rörande adoption.

Efter avtal

meddelade bestämmelserna.

Ska]], enligt

främmande staten.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

\isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit,

Stockholms slott den 17 december 1969,

GUSTAF ADOLF

(L, S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART G EUER

' ^op. 1969:145, ILU 54, rskr 390.

renaste lydelse 1949; 384.

427^ 698000. Soensk fdrfattningssamling 1969, iVr 721—791

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.