SFS 1964:727

640727.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 727

Lag

angående Undrad lydelse av 7 kap, 2 ocli 4- a §§ lagen den 8 jnli WN

(nr 26 s, 1) om vissa internationella rättsförliaUanden rörande

äktenskap, fiirmjTiderskap ocli adoption?

given Slockholnts sloli den 2 7 november 1964.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n a d e, Sveriges, G o t c s o cli

V e n d c s Konung, göra v c t e r Ii g t: att Yi, med riksdagen^ nmni

gott förorda a, att 7 kap, 2 ock 4 a §§ lagen clcn 8 juli 1004 om vissa

tionella rättsförhållanden rörande äktenskap, förniyndorskap och adoptto
skola erhålla ändrad lydelse på siitt nedan angivcs.

7 KAP.

2 §.

Fråga, som

mannen tillhör.

j

^ Är ena maken svensk undcrsäLc och har han sedan minst ett år

riket, må han likväl städse liär väcka talan om uktenska[isskillnad r
hemskillnad, och varde frågan huruvida orsak till skillnad är för

'

prövad allenast enligt svensk lag.

> Prop. lÖG-l: lf,8; L^U -12; Uskr .123.

' Setmlc k-lckc av 2 § sc 1031;.Sf> ocli av 4 a § s o 10.17:411: jfr 1040:331.

¬

background image

1964 • Nr 727

1669

4 a §.

Hflf utländsk undersåte sedan minst två år hemvist här i riket och vill

han inför svenslc m yndighet träda i äktenskap, må hans rätt att ingå älcten-

skapet prövas efter svensk lag, om de trolovade begära det.

Till återgång

svensk lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava VI d etta med egen hand undersltrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 november 1964.

GUSTAFADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

RUNE HERMANSSON

¬

background image

Mr 72G och 727, Vi nrli.Stockhohn löö^.KnnRl.Boklrychcrict,?, A.Norstcdt&Söner

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.