SFS 2018:1973 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

SFS2018-1973.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 8 a § lagen (1904:26 s. 1) om
vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-
skap2 ska ha följande lydelse.

1 kap.
8 a §
3 Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i
Sverige

1. om någon av parterna var under 18 år vid tidpunkten för äktenskapets

ingående,

2. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits något

annat hinder mot äktenskapet enligt svensk lag och minst en av parterna då
var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige,

3. om det är sannolikt att äktenskapet har ingåtts under tvång, eller
4. om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående

och minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.

Första stycket gäller inte om båda parterna är över 18 år och det finns

synnerliga skäl att erkänna äktenskapet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller för äktenskap som har ingåtts före ikraft-

trädandet. Detta gäller dock inte om frågan om erkännande prövas innan
båda parterna har fyllt 18 år.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:288, bet. 2018/19:CU4, rskr. 2018/19:43.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1971:797.

3 Senaste lydelse 2014:379.

SFS

2018:1973

Publicerad
den

5 december 2018

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.