SFS 1994:1436 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

SFS 1994_1436 Lag om ändring i lagen (1904_26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1436
Utkom från trycket
den 14 december 1994

Lag

om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa interna-
tionella rättsförhållanden rörande äktenskap och
förmynderskap;

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 1 § samt 5 kap. 1 och

4 §§ lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden
rörande äktenskap och förmynderskap skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29.

2983

background image

SFS 1994:1436

4 kap.

1 §2 Vad i svensk lag är stadgat om förmynderskap för underårig skall

äga tillämpning jämväl i avseende å underårig svensk undersåte, som ej
har hemvist inom riket. Varder förmynderskap för sådan underårig
anordnat i främmande stat, där han har hemvist, må dock rätten, såframt

ej särskilda omständigheter påkalla, att förmynderskap är anordnat här i
riket, besluta, att förmynderskap ej skall vara anordnat enligt svensk lag.

Regeringen äger beträffande förmynderskap för underåriga svenska

undersåtar, som hava hemvist i främmande stat, meddela särskilda
bestämmelser angående vården av underårigs värdehandlingar, så ock
förordna svensk diplomatisk eller konsulär tjänsteman att vara överför-
myndare. Regeringen prövar fråga om entledigande av sådan överför-
myndare.

Ersättning till överförmyndare beträffande förmynderskap som avses

i första stycket och som är anordnat enligt svensk lag utgår av statliga
medel enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Detsamma gäller
ersättning till förmyndare i den mån ersättningen ej enligt 12 kap. 16
eller 17 § föräldrabalken skall utgå av den omyndiges medel.

5 kap.

1 §3 Vad i svensk lag är stadgat om förvaltarskap skall äga tillämpning

jämväl i avseende å svensk undersåte, som ej har hemvist inom riket.

Varder förmynderskap anordnat i främmande stat för svensk undersåte,
som där har hemvist men som har förvaltare här i riket eller beträffande
vilken ansökan om förordnande av förvaltare har gjorts, må dock rätten,
såframt ej särskilda omständigheter påkalla, att förvaltarskap är anordnat
här i riket, besluta, att förvaltarskap ej skall vara anordnat enligt svensk
lag.

Regeringen äger beträffande förvaltarskap för svenska undersåtar, som

hava hemvist i främmande stat, meddela särskilda bestämmelser
angående vården av värdehandlingar, så ock förordna svensk diplomatisk
eller konsulär tjänsteman att vara överförmyndare. Regeringen prövar
fråga om entledigande av sådan överförmyndare.

Ersättning till överförmyndare beträffande förvaltarskap som avses i

första stycket utgår av statliga medel enligt bestämmelser som rege-
ringen meddelar. Detsamma gäller ersättning till förvaltare i den mån
ersättningen ej enligt 12 kap. 16 § föräldrabalken skall utgå av den
enskildes medel.

4 §4 Skall i visst fall svensk lag om anordnande av förvaltarskap ej
äga tillämpning beträffande någon, som vistas här i riket, eller är ännu
ej utrett, om det skall ske, äge rätten eller överförmyndaren, om dröjs-
mål uppenbarligen skulle medföra fara, meddela förordnande enligt 11
kap. 18 § föräldrabalken under tiden intill dess vård om hans

2

Senaste lydelse 1976:1120.

3

Senaste lydelse 1988:1322.

4

Senaste lydelse 1988:1322.

2984

background image

SFS 1994:1436

angelägenheter anordnats i enlighet med lagen i hans hemland eller
rätten slutligt prövat frågan enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Är förmynderskap anordnat enligt lagen i främmande stat, må ock i

trängande fall god man enligt svensk lag förordnas att vårda den
omyndiges angelägenheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

2985

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.