SFS 1997:352 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

SFS 1997_352 Lag om ändring i lagen (1904_26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:352
Utkom från trycket
den 16 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1904:26 s. 1) om

vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-
skap2 skall ha följande lydelse.

4 kap.

3 §3 Skall förmynderskap för en underårig som vistas här i landet inte an-
ordnas enligt svensk lag eller är det ännu inte utrett om det skall ske, får
rätten ändå, om den underåriges angelägenheter kräver omedelbar vård, för-
ordna förmyndare enligt svensk lag för tiden intill dess att förmynderskap
har anordnats i enlighet med lagen i den andra staten eller förmyndare blivit
utsedd av rätten genom slutligt beslut.

Är förmynderskap anordnat enligt lagen i en annan stat, får god man för-

ordnas enligt 11 kap. 1 § första stycket föräldrabalken. I trängande fall får
god man förordnas även enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken.

1

Prop. 1996/97:113, bet. 1996/97:LU 17, rskr. 1996/97:244.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1971:797.

3

Senaste lydelse 1949:384.

20

SFS

1997

609

background image

610

SFS 1997:352

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Mats Dahl
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.