SFS 1998:367 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

980367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap
och förmynderskap;

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1904:26 s. 1) om vissa

internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap skall
införas en ny paragraf, 1 kap. 10 §, av följande lydelse.

1 kap.

10 § Länsstyrelsens beslut enligt 3 § 1 får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

Svensk författningssamling

SFS 1998:367
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.