SFS 2004:144 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

040144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap;

utfärdad den 1 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1904:26 s. 1) om

vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-
skap

2

dels

att 1 kap. 2, 3 och 10 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 1 och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 8 a §, av följande

lydelse.

1 kap.

1 §

3

Vill en man och en kvinna ingå äktenskap inför en svensk myndighet,

skall det prövas om det finns något hinder mot äktenskapet enligt svensk lag.

Om varken mannen eller kvinnan är svensk medborgare eller har hemvist

i Sverige, skall det dessutom prövas att var och en av dem har rätt att ingå
äktenskapet enligt lagen i en efter eget val angiven stat där han respektive
hon antingen är medborgare eller har hemvist. Om båda begär det och det
finns särskilda skäl, får dock prövningen ske med tillämpning av enbart
svensk lag även i sådant fall.

7 §

4

Äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltigt

till formen, om det är giltigt i den stat där det ingicks. Har äktenskap ingåtts
inför diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller annan, som av främmande
stat förordnats att förrätta vigsel i annan främmande stat, anses äktenskapet
också giltigt till formen, om det är giltigt i den stat som meddelat förordnan-
det.

Även i annat fall än som avses i första stycket skall äktenskap som ingåtts

utom riket anses giltigt till formen, om det är giltigt i den eller de stater där
mannen och kvinnan var medborgare eller hade hemvist.

1

Prop. 2003/04:48, bet. 2003/04:LU19, rskr. 2003/04:180.

2

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1971:797
1 kap. 2 § 1976:1120
1 kap. 3 § 1973:942
1 kap. 10 § 1998:367.

3

Senaste lydelse 1973:942.

4

Senaste lydelse 1973:942.

SFS 2004:144

Utkom från trycket
den 15 april 2004

background image

2

SFS 2004:144

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

8 a §

Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i

Sverige

1. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hin-

der mot det enligt svensk lag och minst en av parterna var svensk medbor-
gare eller hade hemvist i Sverige eller

2. om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång.
Vad som sägs i första stycket gäller inte om det finns särskilda skäl att er-

känna äktenskapet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004. Bestämmelserna i 1 kap. 8 a §

tillämpas dock inte på äktenskap som har ingåtts före ikraftträdandet.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 1 § i sin nya lydelse tillämpas även om hin-

dersprövning har begärts före den 1 maj 2004.

3. Hindersprövning som gjorts före den 1 maj 2004 med tillämpning av

utländsk lag gäller inte för vigsel efter den 30 april 2004, om den person som
avser att ingå äktenskap är under 18 år eller fråga är om äktenskap mellan
halvsyskon.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.