SFS 2001:395 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

010395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1904:26 s. 1) om vissa

internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap skall
införas en ny paragraf, 7 kap. 6 §, av följande lydelse.

7 kap.

6 §

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av

den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verk-
ställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars
gemensamma barn.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217.

SFS 2001:395

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.