SFS 2005:431 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

050431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1904:26 s. 1) om

vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-
skap

2 skall ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

3 Skall förmynderskap för en underårig som vistas här i landet inte

anordnas enligt svensk lag eller är det ännu inte utrett om det skall ske, får
rätten ändå, om den underåriges angelägenheter kräver omedelbar vård,
förordna förmyndare enligt svensk lag för tiden intill dess att förmynderskap
har anordnats i enlighet med lagen i den andra staten eller förmyndare blivit
utsedd av rätten genom slutligt beslut.

Är förmynderskap anordnat enligt lagen i en annan stat, får god man för-

ordnas enligt 11 kap. 1 § första stycket föräldrabalken. I trängande fall får
god man förordnas även enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken.

Om den underårige omfattas av lagen (2005:429) om god man för ensam-

kommande barn, gäller i stället den lagen. När en särskilt förordnad vård-
nadshavare enligt föräldrabalken har utsetts för en sådan underårig, tilläm-
pas svensk lag i frågor rörande förmynderskapet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:136, bet. 2004/05:LU26, rskr. 2004/05:269.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1971:797.

3 Senaste lydelse 1997:352.

SFS 2005:431

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.